Zamówienie Nr z dnia 2013-11-28 - Zapytanie ofertowe. Na remont korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Tytuł Zapytanie ofertowe. Na remont korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Data wydania 2013-11-28

Hajnówka dn. 28.11.2013 r.

Starostwo Powiatowe                      
        w Hajnówce
        ul. A. Zina 1
  17-200 Hajnówka


Zapytanie ofertowe
Na remont korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 

 • Nazwa i adres zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

 • Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907,984,) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt. 8 ustawy)

 • Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza na parterze budynku Starostwa Powiatowego, usytuowanego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1 i polegającego na:

 1. Ługowanie farby olejnej z tynków ścian – powierzchnia 98 m2
 2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywanie ręcznie na stropach na podłożu z tynku – powierzchnia 63 m2
 3. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywanie ręcznie na ścianach na podłożu z tynku – powierzchnia 402 m2
 4. Tynki – wykonanie warstwy gruntującej – powierzchnia 103.6 m2
 5. Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego tynk kamyczkowy – wykonywany ręcznie – powierzchnia 103.6 m2
 6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – powierzchnia ściany 98 m2, sufit 62 m2.
 7. Montaż obudowy ścian murowanych z płyt meblowych gr.16 mm przy drzwiach – powierzchnia 13 m2

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej

KRYTERIUM OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE
Wykonawca sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.
Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Pod pojęciem wszelkich kosztów rozumie się dojazd, materiały sprzęt budowlany
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował kryterium cena: waga 100%

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 06.12.2013 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1 lub elektronicznej na e-mail sekretariat@powiat.hajnowka.pl z dopiskiem „Remont korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”.
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Samuel Szymaniuk, tel. 85 682 30 46, kom. 500 266 342

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: –30 dni
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
Oferta cenowa (zał. Nr 1) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych ….. (zał. nr 2)
Podpisany projekt umowy (zał. Nr 4)
Podpisany opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 3)

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • Swobodnego wyboru ofert,
 • Przeprowadzenia dodatkowych rokowań,
 • Unieważnienia zapytania lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny,
   

Metryka strony

Udostępniający: Samuel Szymaniuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-29