Zamówienie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 2012-03-29 - Postępowanie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Postępowanie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer DT. 3410.1.2012
Data wydania 2012-03-29

 

Postępowanie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Hajnówka, dn.2012.03.29 r.

DT. 3410.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych” wybrano oferty jak niżej:

1. Zadanie nr 1 –Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652B Wólka Terechowska – Opaka Duża


STRADA

Tomasz Borowik

15-667 Białystok

ul. Sikorskiego 6 A, lok. 12

Cena oferty wynosi 58 425,00 zł. brutto.

Złożona oferta oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

1.

Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L,

ul. al. Jana Pawła II 34/1,

00-141 Warszawa; ul. Avenida Fuente de la Mora 2, 28050 Madryt, Hiszpania

 

254 493,48

 

22,96

2.

KOMI Z. Kozikowski

ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok

199 260,00

29,32

3.

Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10

87 576,00

66,32

4.

Biuro Architektoniczno Konstrukcyjne Radosław Bójko

22-200 Włodawa, ul. Słowackiego 14

121 770,00

47,98

5.

PE –POLSKA sp. z o.o.

ul. al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk

87 330,00

66,90

7.

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT

Paszczyna 16, 539-207 Brzeźnica

152 520,00

38,31

8.

ARKAS- PROJEKT Sp. z o. o sp. k.

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 75a, budynek B

10-460 Olsztyn

 

118 941,00

 

49,12

9.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA

Ul. Uphagena 27,80-237 Gdańsk

230 748,00

25,32

10.

Drogowskaz M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

79 950,00

73,08

11.

P.H.U.B ,,TRASA” Sp. z o. o

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7

83 640,00

69,85

12.

Strada Tomasz Borowik

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 6 A, lok. 12

58 425,00

100,00

14.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

17-200 Hajnówka ,ul. Skarpowa 3

90 230,96

64,75

15.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o. o

17-200 Hajnówka ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 lok. A

79 212,00

73,76

16.

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć

08-110 Siedlce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55

120 540,00

48,47


2. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B, Nr 1675B ul. Głównej, ul. Parkowej, ul. Leśnej w Dubiczach Cerkiewnych

Wybrano ofertę firmy:

Drogowskaz”

M.Gwiazdowski, A. Sosnowski, M.Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

Cena oferty wynosi 52 890,00 zł. brutto.

Złożona oferta oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 2 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

1.

Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L,

al. Jana Pawła II 34/1,

00-141 Warszawa; ul. Avenida Fuente de la Mora 2,

28050 Madryt, Hiszpania

 

168 661,02

 

31,36

2.

KOMI Z. Kozikowski

ul. Waszyngtona 24 lok. 15, , 15-274 Białystok

99 630,00

53,09

3.

Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. 40-045 Katowice,, ul. Astrów 10

53 997,00

97,95

4.

Biuro Architektoniczno Konstrukcyjne Radosław Bójko

22-200 Włodawa, ul. Słowackiego 14

87 330,00

60,56

5.

PE -POLSKA sp. z o.o.

al. Grunwaldzka 19/23,, 80-236 Gdańsk

61 500,00

86,00

7.

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT

Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica

55 350,00

95,56

9.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA

80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 27

87 940,00

60,14

10.

Drogowskaz M.Gwiazdowski, A. Sosnowski, M.Grzybowska

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13/22

52 890,00

100,00

11.

P.H.U.B ,,TRASA” Sp. Z o.o

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7

77 797,50

67,98

12.

Strada Tomasz Borowik

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 6 A, lok. 12

71 340,00

74,14

14.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

76 469,10

69,17

16.

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć

08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55

63 960,00

82,69

 


Jednocześnie informuje się, że :


1. zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

  1. Oferta Nr 6

Rawy inż. Rafał Piotrowski

97-565 kol. Logota 28,

2) Oferta Nr 13

PROLUS Piotr Łuszyński ,

Krupniki 2 M, 16-070 Choroszcz

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.:

  • Rawy inż. Rafał Piotrowski, 97-565 kol. Logota 28, Oferta Nr 6

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega w

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykazania, że, Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co

 

najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej podobnej co do zakresu i charakteru na kwotę nie niższą niż 40 000 zł brutto .

  • PROLUS Piotr Łuszyński , Krupniki 2 M, 16-070 Choroszcz, Oferta Nr 13

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzuconą ( art. 24 ust. 4 ustawy pzp.).


2. zgodnie z art. 90 ust 3 w związku z art. 89 ust.1 pkt 4 , Zamawiający odrzuca ofertę Nr 15 Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o .o , 17-200 Hajnówka, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 lok. A

WW. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że błędnie dokonał wyceny kosztów realizacji zamówienia i uchyla się od podpisania umowy.


3. Zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowskiej w Kleszczelach .


Wybrano ofertę firmy:

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa

Dariusz Zbieć

08-110 Siedlce

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55


Cena oferty wynosi 17 835,00 zł. brutto.

Złożona oferta oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 3 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

1.

Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L,

al. Jana Pawła II 34/1,

00-141 Warszawa; ul. Avenida Fuente de la Mora 2, 28050 Madryt, Hiszpania

 

143 749,34

 

 

12,41

2.

KOMI Z. Kozikowski , ul. Waszyngtona 24 lok. 15,

15-274 Białystok

29 520,00

60,42

3.

Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. 40-045 Katowice,, ul. Astrów 10

32 964,00

54,10

4.

Biuro Architektoniczno Konstrukcyjne Radosław Bójko

22-200 Włodawa,, ul. Słowackiego 14

43 050,00

41,43

5.

PE -POLSKA Sp. z o.o.

al. Grunwaldzka 19/23,, 80-236 Gdańsk

34 440,00

51,79

7.

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT

Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica

36 900,00

48,33

10.

Drogowskaz M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

27 060,00

65,91

11.

P.H.U.B ,,TRASA” Sp. z o.o

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7

21 525,00

82,86

12.

Strada Tomasz Borowik

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 6 A, lok. 12

36 900,00

48,33

14.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

23 677,50

75,32

16.

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć

08-110 Siedlce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55

17 835,00

100,00

 

Jednocześnie informuje się, że :

1. zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

  1. Oferta Nr 6

Rawy inż. Rafał Piotrowski

97-565 kol. Logota 28,

2) Oferta Nr 13

PROLUS Piotr Łuszyński ,

Krupniki 2 M, 16-070 Choroszcz

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.:

  • Rawy inż. Rafał Piotrowski, 97-565 kol. Logota 28, Oferta Nr 6

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega w

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykazania, że, Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co

 

najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej podobnej co do zakresu i charakteru na kwotę nie niższą niż 40 000 zł brutto .

  • PROLUS Piotr Łuszyński , Krupniki 2 M, 16-070 Choroszcz, Oferta Nr 13

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzuconą ( art. 24 ust. 4 ustawy pzp.).


2. zgodnie z art. 90 ust 3 w związku z art. 89 ust.1 pkt 4 , Zamawiający odrzuca ofertę Nr 15 Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o .o , 17-200 Hajnówka, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 lok. A

WW. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że błędnie dokonał wyceny kosztów realizacji zamówienia i uchyla się od podpisania umowy.
Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE


Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-03-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-03-29