Zamówienie Nr 124444 - 2013 z dnia 2013-03-29 - Hajnówka: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie ajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie ajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 124444 - 2013
Data wydania 2013-03-29

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77112-2013 z dnia 2013-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych w zakresie: przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w procesie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w 26 szkołach i 2 przedszkolach w Powiecie...
Termin składania ofert: 2013-03-04

Hajnówka: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie ajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Numer ogłoszenia: 124444 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77112 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie ajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych w zakresie:przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztat, wykładów i konsultacji grupowych w procesie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w 26 szkołach i 2 przedszkolach w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013 oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Zaborowska, ul. Fabryczna 62, 15-120 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Techniki uczenia się i metody motywujace do nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Zaborowska, ul. Fabryczna 62, 15-120 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 108,00

 • Oferta z najniższą ceną: 108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Kruczkowska, Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Kruczkowska, ul. Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Postawy uczniowskie Jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Kruczkowska, ul. Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Praca z uczniem młodszym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j., ul. Legionowa 28 lok 101, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 145,58

 • Oferta z najniższą ceną: 145,58 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Praca z uczniem zdolnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Kruczkowska, Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp.j., Ul. Legionowa 28 lok 101, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 145,58

 • Oferta z najniższą ceną: 145,58 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Projekt edukacyjny w szkole

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Zaborowska, ul. Fabryczna 62, 15-120 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Rodzice są partnerami szkoły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Zaborowska, ul. Fabryczna 62, 15-120 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Nauczyciele 45+

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Kruczkowska, Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 105,00

 • Oferta z najniższą ceną: 105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Zaborowska, ul. Fabryczna 62, 15-120 Białystok, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Kruczkowska, ul. Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Praca z uczniem młodszym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j., ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 145,58

 • Oferta z najniższą ceną: 145,58 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Nauczyciele pracują zespołowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Frołow, ul. Ładna 23, 18-400 Stare Kupiski, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 135,00

 • Oferta z najniższą ceną: 135,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) bezpieczny Internet

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j., ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 145,58

 • Oferta z najniższą ceną: 145,58 / Oferta z najwyższą ceną: 145,58

 • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-29