Zamówienie Nr 48343 - 2013 z dnia 2013-03-29 - Hajnówka: Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 48343 - 2013
Data wydania 2013-03-29
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87684-2013 z dnia 2013-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu...
Termin składania ofert: 2013-03-11

Hajnówka: Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 48343 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87684 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje się zakup i dostawę 495 kompletów materiałów szkoleniowo - biurowych i publikacji dydaktycznych dla uczestników procesu doskonalenia nauczycieli/dyrektorów oraz dwukrotny zakup i dostawę kompletów materiałów biurowych i tuszy/tonerów do drukarek dla 28 szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część 1 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo- biurowych (pakiet 1) Część 1a) Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę materiałów szkoleniowo-biurowych przeznaczonych dla nauczycieli/dyrektorów uczestniczących w projekcie (495 kompletów). Towary powinny zawierać: logo POKL i flagi UE. Część 1b) Zakup i dostawa materiałów biurowych Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów biurowych dla każdej z 28 szkół/przedszkoli biorących udział w realizacji projektu, dostarczonych w dwóch terminach. Część 2 - Zakup i dostawa tonerów i tuszy (pakiet 2). Przedmiotem zamówienia jest zakup tonerów i tuszy do drukarek zwanych dalej materiałami eksploatacyjnymi, przeznaczonych na potrzeby projektu w każdej z 28 szkół/przedszkoli biorących udział w realizacji projektu, dostarczonych w dwóch terminach. Część 3 - Zakup i dostawa publikacji dydaktycznych (pakiet 3) Przedmiot zamówienia obejmuje po 2 publikacje dydaktyczne dla każdego uczestnika projektu czyli razem 990 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.23.46.00-4, 30.12.51.11-5, 22.60.00.00-6, 22.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M.Tyrała Sp. J, ul. Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33393,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 28133,60

    Oferta z najniższą ceną: 28133,60 / Oferta z najwyższą ceną: 28133,60

    Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i dostawa tonerów i tuszy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak, Spółka jawna, Wólczańska 66, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9079,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 7400,00

    Oferta z najniższą ceną: 7400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9475,30

    Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup i dostawa publikacji dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    KRAKINFORM sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27528,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 22821,00

    Oferta z najniższą ceną: 22821,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29371,05

    Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-29