Zamówienie Nr 92939 - 2014 z dnia 2014-04-29 - Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji.

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji.
Numer 92939 - 2014
Data wydania 2014-04-29

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji.

Numer ogłoszenia: 92939 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji: mapy turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej, folderu o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra, broszur promocyjnych oraz broszury dotyczącej edukacji ekologicznej w wersji papierowej oraz dostarczenie wersji elektronicznej publikacji realizowane w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze w przypadkach: 1.Aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp., 2.Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3.Konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, 4. Konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 5.Z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, Każdorazowo, jeżeli czas akceptacji opracowanego tekstu przez Radę Programową Zamawiającego będzie trwał dłużej niż 10 dni robocze, wówczas termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dni przekraczające 10 dni robczych. Termin jednorazowej akceptacji nie może być dłuższy niż 15 dni robocze. Zamawiający przewiduje mak. 3 akceptacje tekstu. Jeżeli tekst będzie wymagał dodatkowych poprawek i akceptacji Rady Programowej wówczas termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio wydłużony. 6.Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 7.Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 8.Udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka,Sekretariat pok.nr 19 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1A - Promocja regionu Puszczy Białowieskiej - Mapa turystyczna Regionu Puszczy Białowieskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mapa turystyczna Regionu Puszczy Białowieskiej -2000 szt. 1) specyfikacja mapy - format: B1 - obróbka introligatorska - mapa składana do rozmiaru ok. 210mm x120mm - druk dwustronny full kolor CMYK 4+4 - papier mapowy G-print, gramatura min. 115g/m² - skala: 1: 85 000 lub zbliżona - mapa zgodna z GPS - współrzędne geograficzne w układzie WGS 84 - podkład topograficzny - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy 2) treść mapy: A. Awers mapy: a) legenda w języku polskim i angielskim zawierająca w szczególności: - skalę liczbową i podziałkę liniową, - oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp., - granice administracyjne miast, gmin, powiatów, - granicę obszaru Natura 2000, - drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, utwardzone, główne dukty leśne, - linie kolejowe, stacje kolejowe, - obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, punkty widokowe, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami głównych rzek i akwenów), - zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, zabytkowe cmentarze, inne miejsca o wartości historycznej, - obiekty turystyczne: kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, skanseny i izby regionalne itp., - szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe (dogodne miejsca do wodowania kajaków), dydaktyczne, trasy Nordic Walking, - oznaczenie: policji, szpitala, poczty, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, Urzędów Gmin, Miast i Starostwa. b) mapa obszaru z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych, B. Rewers mapy: - okładka przód i tył ze zdjęciami, projekt graficzny przedstawiony do akceptacji Zamawiającego, - informacje o Zamawiającym wraz z danymi teleadresowymi, logotypy i informacja o finansowniu, - informację o regionie: historia, przyroda i dziedzictwo kulturowe, - opisy krajoznawcze, podstawowe informacje turystyczne: noclegi, stowarzyszenia agroturystyczne, informacja turystyczna i usługi turystyczne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 1B- Promocja regionu Puszczy Białowieskiej -Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra - 1000 szt. - format A5 - ilość stron - 40 + okładka=48 - środek: papier kreda matowa, gramatura min. 150g/m², CMYK 4+4, dwustronny - okładka: papier kreda dwustronnie matowa, gramatura min: 250g/m², CMYK 4+4, folia błyszcząca - grzbiet na spirali (kolor zielony) po dłuższym boku - podkład mapy geodezyjnej do wykonania mapek przebiegu tras (ok. 16 tras + mapka ogólna) - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 2 - Komunikacja i rozpowszechnienie informacji nt. efektów projektu - Broszura promocyjna I i II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Broszura promocyjna I - 300 szt.: - format A5 - ilość stron - 16 - oprawa miękka zeszytowa, grzbiet szyty po długim boku, folia błyszcząca - papier kreda połysk - gramatura min. 200 g/m² - druk dwustronny 4+4 - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy Broszura promocyjna II - 300 szt.: - format A5 - ilość stron - 16 - oprawa miękka zeszytowa, grzbiet szyty po długim boku, folia błyszcząca - papier kreda połysk, gramatura min. 200 g/m² - druk dwustronny 4+4 - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 3. Edukacja ekologiczna - Broszura dotycząca edukacji ekologicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Broszura dotycząca edukacji ekologicznej - 1000 kompletów (w skład kompletu wchodzi 10 ulotek): - 10 odrębnych ulotek o formacie A4 składanych do DL - druk dwustronny 4+4 - papier kreda połysk, gramatura 150-170g/m² - komplet składający się z 10 ulotek pakowanych do okładki z folii (otwieranej, z kieszonkami po obu stronach umożliwiających umieszczenie 5 ulotek po lewej stronie i 5 ulotek po stronie prawej okładki, wymiary okładki powinne być dopasowane do wielkości ulotek) z okładką wewnętrzną (gramatura 250g/m², folia matowa, druk obustronny 4+4) - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-29