Zamówienie Nr 145054 - 2014 z dnia 2014-04-29 - Hajnówka: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.
Numer 145054 - 2014
Data wydania 2014-04-29

Hajnówka: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.
Numer ogłoszenia: 145054 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności: 1. Aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp., 2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3. Konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, 4. Konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 5. Z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, 6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 8. Udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17 - 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17 - 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, Sekretariat, pok. nr 19 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ogólnopolskie Zawody Nordic Walking Hajnówka 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólnopolskie Zawody Nordic Walking Hajnówka 2014 mają na celu popularyzację turystyki aktywnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej oraz odpoczywających tu turystów. Ogólnopolskie zawody Nordic Walking w Hajnówce, rozgrywane będą na dystansie: 5km, 10km i półmaraton (21,0975 km) Miejsce i termin organizacji imprezy: Impreza zorganizowana zostanie w Hajnówce woj. podlaskie, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka w dniu 6 września 2014 r. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien przygotować i zrealizować: A) Zawody sportowe - rywalizacja na trzech dystansach 5 km ,10 km i Półmaraton (21,0975 km). W zawodach może wziąć udział każdy bez względu na wiek, stan zdrowia, kondycję fizyczną, płeć, status społeczny czy stopień niepełnosprawności. Łącznie powinien odbyć się start w 23 kategoriach męskich i 23 kategoriach damskich na 3 dystansach, wg opisu poniżej: 5km: Dzieci (0-13lat); Junior(14-17lat); kat.18-29; kat.30-39; kat. 40-44; kat.45-49; kat.50-54; kat.55-59; kat.60-64; kat.65-69; kat. 70+; kat. Niepełnosprawni. 10 km: kat.18-29; kat.30-39; kat. 40-49; kat.50-59; kat.60-69; kat. 70+ 21,0975 km: kat.18-29; kat.30-39; kat. 40-49; kat.50-59; kat.60+ B) Strefę Zdrowia - w formie miasteczka zawodów, w którym uczestnicy imprezy będą mogli bezpłatnie zrobić badania m.in.: pomiaru ciśnienia, pomiaru tkanki tłuszczowej, pomiaru cukru, pomiaru wagi ciała. Badania i pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do ich wykonywania. C) Program imprezy: 8:00 - 10:30 Rejestracja zawodników 5km, 10 km 8:00 - 9:30 Rejestracja zawodników półmaraton 10:00 - Start półmaratonu 11:00 - 11:20 Otwarcie imprezy, pokaz prawidłowej techniki chodzenia Nordic Walking 11:30 - Start na dystansie 10km, 5 km 14:30 - Zamknięcie trasy zawodów 15:30 - Dekoracje zwycięzców 17:00 - Ognisko integracyjne dla uczestników zawodów *program imprezy może nieznacznie ulec zmianie. Dokładny opis zamówienia przedstawia załacznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rodzinne spotkania z ekologią.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cel imprezy: Rodzinne spotkania z ekologią są formą pikniku rodzinnego o charakterze edukacyjno - rozrywkowym. Celem pikniku jest pogłębienie wiedzy mieszkańców rejonu Puszczy Białowieskiej oraz turystów tematyką dotyczącą Puszczy Białowieskiej oraz jej ochrony. Miejsce organizacji imprezy: Impreza zorganizowana zostanie w Narewce w Gminie Narewka, woj. podlaskie, Stadion. Czas: Impreza zorganizowana zostanie w 14 czerwca 2014 r., w godzinach 13.00-19.00. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować: Plenerową imprezę kulturalno-rekreacyjną typu piknik, obejmującą zaplanowanie przebiegu imprezy z poszczególnymi jej częściami oraz usługę konferansjera poprzez moderację imprezy na scenie oraz przy stoiskach. A) STREFA EDUKACJI - zapewnienie stoisk przedstawiających: - projekty i inicjatywy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, promocji walorów przyrodniczych i kulturowych prowadzone przez różne instytucje (m.in.: Białowieski Park Narodowy, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, NFOŚiGW, organizacje pozarządowe, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Białowieskiej) działające na obszarze Puszczy Białowieskiej z podkreśleniem działań, w których społeczność lokalna jest angażowana i odnosi korzyści - promocja dopłat rolnośrodowiskowych, energia odnawialna, kontraktowanie siana dla żubrów, angażowanie społeczności w ochronę czynną itp. (minimum 5 stoisk), - lokalnych twórców, rzemieślników, artystów (m.in.: artykuły rzemieślnicze, drewniane, ręcznie robioną biżuterię, kosmetyki naturalne, itp.) podczas imprezy wystawcy będą promować i sprzedawać swoje wyroby (minimum 5 stoisk), - zdrową i tradycyjną żywność, produkty regionalne i naturalne, ekologiczne i organiczne, miody oraz wyroby mleczarskie, a także wina i nalewki regionalne (minimum 5 stoisk), - pokaz przygotowania i degustacji potraw z produktów ekologicznych (minimum 5 stoisk), - stoiska firm oferujących ekologiczne rozwiązania w domach, porady specjalistów ds. ochrony środowiska na temat, np. solarów, fotowoltaniki, przydomowych oczyszczalni ścieków, domów pasywnych, EKO porady, dzięki którym będzie można dowiedzieć się, jak zmniejszyć koszty utrzymania domu poprzez zastosowanie technologii proekologicznych (minimum 5 stoisk). B) STREFA ZDROWIA - strefa gdzie uczestnicy mogą bezpłatnie wykonać m.in.: pomiar ciśnienia, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar cukru, pomiar wagi ciała, uzyskać porady dietetyka, porady dot. żywności ekologicznej oraz ziołolecznictwa i zielarstwa. Badania i pomiary wykonywane przez wyspecjalizowane osoby (minimum 3 stoiska) C) STREFA MALUCHA - strefa rekreacyjno-rozrywkowa, wyposażona w pneumatyczne tory przeszkód, zjeżdżalnie, dmuchany plac zabaw oraz strefę gier i zabaw. Obsługę zapewnią opiekunowie z uprawnieniami tj. pedagodzy oraz studenci o profilu pedagogicznym, którzy będą animatorami gier i zabaw w tej strefie. D) KONKURSY: - zaplanowanie i przeprowadzenie konkurencji skierowanych do zespołów rodzinnych związanych z ekologią m.in. konkursy dotyczące segregowania śmieci, wiedzy ekologicznej i przyrodniczej związanej z Puszczą Białowieską (minimum 10 różnych konkursów, w których będą brały udział zespoły rodzinne), - zapewnienie drobnych nagród pocieszenia dla uczestników konkurencji dla minimum 100 uczestników, o łącznej wartości 1500 zł brutto oraz nagród za 3 pierwsze miejsca ustalone na podstawie zebranej liczby punktów w poszczególnych konkurencjach (I miejsce - wyjazd weekendowy, rodzinny dla 4 osób do gospodarstwa agroturystycznego na terenie Pojezierza Mazurskiego, II miejsce - bilety rodzinne dla 5 osób do kina, III miejsce - bilety rodzinne dla 5 osób do Muzeum Przyrodniczo - Leśnego i Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży), E) WYSTĘPY ZESPOŁÓW: - występy kabaretu - minimum 1 kabaret , występ jednego kabaretu ok. 30 minut, - występ gwiazdy wieczoru - popularny zespół rockowy lub artysta kategorii pop, disco-polo, występ powinien trwać minimum 45 minut, - wykreowanie wizerunku imprezy zgodnie z założeniami imprezy (szczegółowy opis w I. Wytyczne dotyczące promocji imprez.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-29