Zamówienie Nr 8/2013 z dnia 2013-05-29 - Zapytanie ofertowe nr 8/2013 na wynajem sali w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 8/2013 na wynajem sali w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 8/2013
Data wydania 2013-05-29

Zapytanie ofertowe nr 8/2013

na wynajem sali

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wynajem sali mieszczącej ok. 80 osób w dniu 21 czerwca 2013 r. na spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy. Przewidywany czas trwania spotkania- 4 godz.

  1. Termin realizacji zamówienia:

21 czerwca 2013 r.

V. Wymagania wobec oferenta:

1. Oferent powinien zapewnić sprzęt nagłaśniający oraz stoły do zrealizowania usługi cateringowej.

2. Oferent zapewnia 1 osobę do obsługi technicznej sprzętu nagłaśniającego.

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

    1. Wykonawca winien obliczyć cenę netto i brutto za 1 godz. spotkania w formularzu cenowym.

    2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

    3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena.

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:


 

Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2013 r. do godz.15.30 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Marta Grzelak, tel. (85) 682 30 47, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marta Grzelak Biuro Projektu: STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-29