Zamówienie Nr 7/2013 z dnia 2013-05-29 - Zapytanie ofertowe nr 7/2013 na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 7/2013 na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 7/2013
Data wydania 2013-05-29

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2013

na realizację usług szkoleniowych

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Oferent przygotowuje i realizuje szkolenia z zakresu:

 

1. Szkolenie dla samorządów odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (część I i II).

Procedury sporządzania projektów dokumentów planistycznych

1.Rodzaje dokumentów planistycznych:

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

2. System planowania przestrzennego w Polsce:

- Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zakres treści i zasady sporządzania na przykładach,

- Praktyczne stosowanie specustaw a planowanie przestrzenne (infrastruktura komunikacyjna)

- Powiązanie dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (SUiKZP) i MPZP) z dokumentami strategicznymi na każdym szczeblu – znaczenie funkcji koordynacji gminy.

- Decyzje lokalizacyjne – cel publiczny i wydawane na wniosek indywidualnego inwestora – problemy, dobre zasady i praktyczna realizacja.

- Praktyka planowania przestrzennego na granicy dwóch gmin – jak w praktyce osiągnąć powiązanie i ciągłość planowania i zagospodarowania.

- proces uzgodnień dokumentów planistycznych.

3. Postępowanie nadzorcze w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych – praktyczne przykłady.

4. Analiza stanu dokumentów planistycznych raz na kadencję (art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – znaczenie analizy, konieczności jej przeprowadzenia, przedyskutowania i uchwalenia wniosków na początku kadencji. Problematyka kształtowania przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych.

 

a) Ilość uczestników: ok.18

b) Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, łącznie 8 godzin szkolenia I część (1 godz. = 45 min); 1 dzień szkoleniowy, łącznie 8 godzin szkolenia II część (1 godz. = 45 min);

c) W ramach usługi Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika komplet materiałów szkoleniowych oraz dodatkowy zestaw dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie oznaczyć wszystkie materiały szkoleniowe logotypem UE i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz herbem Powiatu Hajnowskiego – wszystkie logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

d) Termin szkolenia: Część I: czerwiec - wrzesień 2013 r.; część II: październik – grudzień 2013 r. Dokładne daty do uzgodnienia między Zamawiającym a prowadzącym.

e) Miejsce szkolenia: region Puszczy Białowieskiej (dokładne miejsce zostanie ustalone przez Zamawiającego)

f) Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele samorządów powiatu hajnowskiego.

 

2. Szkolenie dla młodzieży szkół średnich w zakresie agroturystyki.

Program szkolenia powinien obejmować m.in.: podstawowe uwarunkowania prawne i administracyjne dotyczące założenia gospodarstwa agroturystycznego, działania marketingowe, obsługę klienta, tworzenie oferty uatrakcyjniającej pobyt turystów w kwaterze, nowe trendy w agroturystyce, znaczenie i możliwości współpracy między poszczególnymi gospodarstwami agroturystycznymi, źródła finansowania działalności turystycznej, estetyka gospodarstwa agroturystycznego.

 

a) Ilość uczestników: ok. 28

b) Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, łącznie 16 godzin szkolenia (1 godz. = 45 min)

c) W ramach usługi Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika komplet materiałów szkoleniowych oraz dodatkowy zestaw dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie oznaczyć wszystkie materiały szkoleniowe logotypem UE i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz herbem Powiatu Hajnowskiego – wszystkie logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

d) Termin szkolenia: czerwiec lub wrzesień 2013 r.

e) Miejsce szkolenia: region Puszczy Białowieskiej (dokładne miejsce zostanie ustalone przez Zamawiającego)

f) Uczestnikami szkolenia będzie młodzież szkół średnich powiatu hajnowskiego


 

3. Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości – tworzenie, promocja lokalnych produktów.

Szkolenie powinno obejmować m.in. tematy z zakresu: produkt regionalny i jego znaczenie w rozwoju turystyki, identyfikacja produktów lokalnych, kreowanie produktów regionalnych (promocja, sprzedaż), stosowane metody promocji, występujące lokalne problemy i ograniczenia, przykłady wykorzystania produktów regionalnych, zasady wprowadzania produktów lokalnych do obrotu, potencjalne możliwości włączenia produktów lokalnych do oferty turystycznej lub sprzedaży detalicznej.

 

a) Ilość uczestników: ok. 18

b) Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, łącznie 8 godzin szkolenia (1 godz. = 45 min)

c) W ramach usługi Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika komplet materiałów szkoleniowych oraz dodatkowy zestaw dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie oznaczyć wszystkie materiały szkoleniowe logotypem UE i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz herbem Powiatu Hajnowskiego – wszystkie logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

d) Termin szkolenia: październik – grudzień 2013 r.

e) Miejsce szkolenia: region Puszczy Białowieskiej (dokładne miejsce zostanie ustalone przez Zamawiającego)

f) Uczestnikami szkolenia będą zainteresowani mieszkańcy powiatu hajnowskiego.

 

Naboru uczestników na szkolenia dokonuje Zamawiający.

Terminy mogą ulec zmianie na wniosek Zamawiającego.

Sale szkoleniowe, catering oraz obiad dla uczestników szkolenia w każdym szkoleniu zapewnia Zamawiający.

Zamawiający w każdym wymienionym szkoleniu nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia trenera.

Wszystkie koszty nie wymienione w tym zapytaniu ofertowym muszę zostać pokryte przez Oferenta lub zawarte w cenie.

IV. Wymagania formalne wobec oferenta:

W ofercie należy powołać się na numer zapytania ofertowego.

Złożona oferta musi zawierać:

- Plan szkolenia (zawierający konkretne tematy zgodne z opisem zawartym w ofercie, czas realizacji poszczególnych tematów)

- Opis metodyki przeprowadzania szkoleń

- Cenę brutto i netto całkowitego kosztu szkolenia

Podana cena powinna obejmować: przeprowadzenie szkolenia, opracowanie merytoryczne, przygotowanie materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej i na płytach CD) oraz wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia.

- Informację na temat doświadczenia trenera dedykowanego do szkolenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu odpowiadającego ofercie

 

 

Dopuszcza się złożenie ofert/oferty na realizację jednego lub więcej szkoleń. Należy podać kwotę brutto i netto szkolenia, o którego realizację Oferent się ubiega.

 

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym. Jeśli oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena brutto za realizację usługi szkoleniowej – 100 %


 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia zapytania lub nieprzyjęcia

żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Warunki płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.


 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2013 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu do Starostwa.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Marta Grzelak, tel. (85) 682 30 47, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marta Grzelak Biuro Projektów : Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-29