Zamówienie Nr 9/2013 z dnia 2013-05-29 - Zapytanie ofertowe nr 9/2013 na wykonanie usługi: Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 9/2013 na wykonanie usługi: Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 9/2013
Data wydania 2013-05-29

 

 

 

Uszczegółowienie do

zapytania ofertowego nr 9/2013

na wykonanie usługi: Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Zapytanie ofertowe uszczegółowione zostało w punkcie:

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

- ilość emisji w ramach każdej z kampanii:

I kampania - minimum 10 powtórzeń,

II kampania - minimum 5 powtórzeń

III kampania - minimum 5 powtórzeń

- długość reklamy – ok. 15 s.


 

Pozostałe warunki pozostają niezmienione.


 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Aneta Kostecka, tel. (85) 682 30 47, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2013

na wykonanie usługi: Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 3 kampanie: terminy: II kwartał 2013 (czerwiec), III kwartał 2013, III kwartał 2014,

- produkcja prostej reklamy opartej o materiały dostarczone przez Zamawiającego (zdjęcia w jpg, loga) dla każdej z kampanii,

- emisja ogłoszenia reklamowego ok. godziny 18,

- Wykonawca do faktury VAT wystawionej na świadczenie usługi: „Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej” w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” zobowiązuje się dołączyć kopię każdego spotu reklamy telewizyjnej.

IV. Wymagania wobec oferenta:

  1. Emisja programu w powiecie hajnowskim

V. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

    1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.

    2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

    3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:


 

Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2013 do godz.15.30 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu do Starostwa.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Aneta Kostecka, tel. (85) 682 30 47, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl


 

VII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Kostecka Biuro Projektu: STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-29