Zamówienie Nr z dnia 2012-06-29 - Dot. przetargu nie ograniczonego na „Kredyt długoterminowy złotowy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego”.

Tytuł Dot. przetargu nie ograniczonego na „Kredyt długoterminowy złotowy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego”.
Data wydania 2012-06-29

Hajnówka, dnia 2012-06-29

FB.3052.2.12

 

 

Dot. przetargu nie ograniczonego na „Kredyt długoterminowy złotowy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego”.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Hajnowski działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kredytów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: cena – 100%. Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 12, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczany tabelę zawierającą nazwę Wykonawcy oraz ocenę złożonej oferty.

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria oceny ofert wraz z punktacją

Wynik

1.

Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Stawka % w kryterium CENA

100%

5,39%

2.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Hajnówce ul. 3-go Maja 46

Stawka % w kryterium CENA

 

100%

6,35%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p nastąpi w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-06-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-06-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-06-29