Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.8.2011 z dnia 2011-07-29 - Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.8.2011 z dnia 2011.07.29 - Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową .

Tytuł Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.8.2011 z dnia 2011.07.29 - Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową .
Numer ZDP.DT.272.2.8.2011
Data wydania 2011-07-29

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.8.2011 z dnia 2011.07.29 - Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową .

 


 

Hajnówka: Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową
Numer ogłoszenia: 221686 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1-go fabrycznie nowego samochodu ciężarowo - dostawczych (rok produkcji 2011) wraz z przyczepką dwuosiową, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych: 1. samochód ciężarowo - dostawczy z hakiem: 1) Nadwozie typu furgon przystosowane do przewozu osób i ładunku 2) Liczba miejsc 5 z kierowcą w 2 rzędach (1+2 w pierwszym, 4 w drugim) z grzaniem niezależnym części pasażerskiej 3) Silnik wysokoprężny o mocy min. 70 kW, EURO 4, 4) Napęd na koła przednie 5) ABS 6) Centralny zamek 7) Autoalarm 8) Immobilizer fabryczny 9) Ładowność dopuszczalna min. 1200 kg w tym 7 osób, 10) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. 11) Wymiary pojazdu: min. długość 5300 mm, min. szerokość 2000 mm 12) Rozstaw osi min. 3400 mm 13) Przedział ładunkowy o minimalnych wymiarach : długość 2000 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 1800 mm 14) Wspomaganie układu kierowniczego 15) Regulacja kierownicy w 1 płaszczyźnie i fotela kierowcy w 2 płaszczyznach, 16) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 17) Drzwi boczne przeszklone przesuwne z prawej strony z otwieraną szybą. 19) Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwierania 180º, 20) Trwała przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, szczelna. Tapicerka na suficie na całej długości. 21) Przestrzeń ładunkowa z obudowanymi i docieplonymi ścianami i wykładziną antypoślizgową na podłodze 22) Dodatkowy komplet kół (4 szt.) z oponami zimowymi o rozmiarze min. 15 cali 23) Kolor nadwozia żółty 24) Belka ostrzegawcza elektroniczna w kolorze żółtym z napisem Służba drogowa 25) Napisy Służba drogowa z przodu, z tyłu i na bokach pojazdu wg wzoru określonego przez Zamawiającego oraz na drzwiach kierowcy i pasażerów z przodu pełna nazwa zamawiającego. 26) Hak holowniczy 27) Radio-CD 28) tapicerka - sztuczna skóra. 2. dwuosiowa przyczepa samochodowa z zaczepem - szt. 1, dostosowana do samochodu opisanego w pkt. 4.1, 1) Dopuszczalna ładowność - 1500 kg, 2) Wymiary przestrzeni ładunkowej [cm]: - długość: 300-250 - szerokość: 150-160 - wysokość: 35-4o 3) Otwierana min. jedna burta, 4) Burty stalowe ocynkowane, 5) Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym 6) Koło zapasowe. 7) liczba osi 2, wytrzymałość jednej osi 1300 kg, 8) hamulec najazdowy 3 Dostawca powinien zapewnić: 1) Serwisowanie: (najdalej od siedziby zamawiającego (Hajnówka) - 70 km ). 2) Minimum 2 lata gwarancji (na podzespoły mechaniczne) bez limitu kilometrów. 3) Ważne świadectwa homologacji umożliwiające rejestrację. 4. Każdy z oferowanych samochodów powinien posiadać książkę pojazdu, książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 5. Dostawca powinien dostarczyć samochód wraz z przyczepką dwuosiową do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 w terminie zgodnym z terminem realizacji zamówienia tj. 70 dni od dnia zawarcia umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0, 34.22.33.10-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-07-29

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-07-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-07-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-07-29