Zamówienie Nr 29/2013 z dnia 2013-10-29 - Zapytanie ofertowe nr 29/2013 na świadczenie usługi eksperckiej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 29/2013 na świadczenie usługi eksperckiej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 29/2013
Data wydania 2013-10-29

 

Zapytanie ofertowe nr 29/2013

na świadczenie usługi eksperckiej w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (zm. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Hajnowskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce) oraz oświadczenia z dnia 22.11.2012 r. stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" dotyczącym stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej/doradczej podczas 3 spotkań otwartych dla mieszkańców gmin Hajnówka, Białowieża i Narewka. Obszar regionu Puszczy Białowieskiej w dużej części należy do obszarów problemowych ze względu na konkurencyjność pełnionych funkcji środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Na tym terenie dochodzi do konfliktów, będących efektem sprzecznych interesów różnych podmiotów gospodarczych. Celem planowanych spotkań jest uświadomienie mieszkańcom regionu Puszczy Białowieskiej szans i możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów znajdujących się w pobliżu terenów chronionych.

Spotkania planowane są w miesiącach listopad - grudzień w dniu roboczym w godzinach popołudniowych (dokładny termin zostanie ustalony w porozumieniu z przedstawicielem gminy i wykonawcą), czas trwania- ok.3 godzin.

 

Pod pojęciem usługi eksperckiej/doradczej należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na:

1. Prowadzeniu merytorycznej dyskusji i udzielaniu fachowych odpowiedzi na pytania podczas spotkania otwartego dotyczące zagadnień związanych z rejonem Puszczy Białowieskiej:

- rozpoznanie lokalnych i regionalnych uwarunkowań oraz problemów wynikających ze zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej

- poszukiwanie szans rozwojowych we własnym wewnętrznym potencjale danej gminy

- kształtowanie proekologicznych i przedsiębiorczych postaw i praktyki codziennej ludności dla potrzeb podniesienia standardu i jakości życia z jednoczesnym poszanowaniem praw środowiska przyrodniczego

- uświadamianie rozwiązań, które spowodują zmianę postrzegania obszarów chronionych z bariery na stymulant rozwoju

- przedstawienie działalności preferowanej i dopuszczalnej w pobliżu obszarów chronionych w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, budownictwa, gospodarki wodnej,

- udzielenie podstawowych informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej


 

2. Sporządzenie raportu po każdym spotkaniu uwzględniającego przebieg spotkania, analizę poruszanych zagadnień oraz opracowanie wniosków dla samorządu gminnego odnośnie kierunków wspierania mieszkańców w celu uzyskania większego zrozumienia dla potrzeb ochrony przyrody i odnalezienia się w nowych warunkach rozwojowych regionu.

Zamawiający informuje dodatkowo, iż w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Białowieskiego Parku Narodowego, nadleśnictwa i organizacji pozarządowych, którzy również będą udzielać informacji związanych z ich działalnością. Spotkania będą koordynowane przez moderatora.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia lub ewentualnego noclegu Wykonawcy.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Usługa ekspercka będzie realizowana w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1.

  2. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje poparte wykształceniem umożliwiającym pełnienie funkcji eksperta w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarowania w pobliżu obszarów chronionych - Załącznik nr 2.

  3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w udzielaniu usług eksperckich/doradczych podczas spotkań otwartych lub konsultacji społecznych na temat zrównoważonego rozwoju, problemów na styku rozwoju gospodarczego i ochrony przyrody - Załącznik nr 3.

  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

  5. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

 

 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE

 

1. Zamawiający sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za pełną realizację usługi.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 80% oraz doświadczenie w udzielaniu usług eksperckich/doradczych podczas spotkań otwartych lub konsultacji społecznych na temat zrównoważonego rozwoju, problemów na styku rozwoju gospodarczego i ochrony przyrody - 20%.


 


 

- Kryterium Cena – 80%

Sposób obliczenia:

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = wartości brutto oferty badanej X 80%


 


 

- Kryterium: Doświadczenie w udzielaniu usług doradczych podczas spotkań otwartych/konsultacji społecznych w zakresie zrównoważonego rozwoju - 20%


 

Sposób obliczenia:

Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert X 20%

 

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt.

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w udzielaniu usług eksperckich/doradczych podczas spotkań otwartych lub konsultacji społecznych na temat zrównoważonego rozwoju, problemów na styku rozwoju gospodarczego i ochrony przyrody.

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie największą liczbę punktów.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 05.11.2013 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk , tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” www.puszczailudzie.pl, na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Załącznik nr 1 Oferta cenowa.

Załącznik nr 2 Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-10-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-10-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-10-29