Zamówienie Nr 492588 - 2013 z dnia 2013-11-29 - Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 492588 - 2013
Data wydania 2013-11-29

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 443064-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 492588 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 443064 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Do zapewnienia przejezdności dróg powiatowych, Zamawiający przewiduje, że będzie potrzebował w sezonie zimowym 2013/2014 sprzęt do zimowego utrzymania w ilości jak niżej: - 3 ciągniki z pługami o mocy 140 KM i powyżej, - 2 samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie), - 2 koparko - ładowarki z pługiem skośnym, - 2 równiarki drogowe lub inny ciężki nośnik z zamontowanym pługiem klinowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1. w załączniku Nr 10 do SIWZ - Instrukcja dla oferentów, 2.w załączniku Nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 3. w załączniku Nr 9 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy W cenie świadczonej usługi należy ująć wszystkie koszty jakie mogą wystąpić podczas jej wykonania (koszty dojazdów, przejazdów czy przerzutów sprzętu jak również, koszty związane z montażem i demontażem osprzętu na nośniki i inne koszty). Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonywana za faktyczny czas odśnieżania dróg powiatowych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych ciągnikami o mocy 140 KM i powyżej z pługiem w przewidywanej ilości 3 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danilewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

 • Gospodarstwo Rolne Roman Jarosław Leszczyński, Hoźna 17, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17745,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5481,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5481,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6299,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton w przewidywanej ilości 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOSMA Grzegorz Choruży, ul. Chodkiewiczów 83, 16-040 Gródek, kraj/woj. podlaskie.

 • KOSMA Grzegorz Choruży, ul. Chodkiewiczów 83, 16-040 Gródek, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5670,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7560,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko - ładowarką z pługiem skośnym w przewidywanej ilości 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOSMA Grzegorz Choruży, ul. Chodkiewiczów 83, 16-040 Gródek, kraj/woj. podlaskie.

 • KOSMA Grzegorz Choruży, ul. Chodkiewiczów 83, 16-040 Gródek, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4536,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4536,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6426,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych równiarką drogową lub innym ciężkim nośnikiem w przewidywanej ilości 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR -PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

 • Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danilewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7516,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7516,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8424,00

 • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-29