Zamówienie Nr 422970 - 2010 z dnia 2010-12-29 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku
Numer 422970 - 2010
Data wydania 2010-12-29

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 390608-2010 z dnia 2010-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku, jak niżej; Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i...
Termin składania ofert: 2010-12-10

 

Hajnówka: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 422970 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390608 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku, jak niżej; Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego: a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej, Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: - benzyna bezołowiowa spełniający wymagania obowiązujących norm : przewidywana wielkość zamówienia - 8 000 litrów. - olej napędowy spełniający wymagania obowiązujących norm : przewidywana wielkość zamówienia - 70 000 litrów. c) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zadanie 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego: a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2010 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana wielkość zamówienia - 20 000 litrów. c) olej opałowy winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. d) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości : przewidywana wielkość zamówienia - 4 500 litrów. c) winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. a) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o. 17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 279215,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 340642,30

 • Oferta z najniższą ceną: 340642,30 / Oferta z najwyższą ceną: 340642,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe OPAL Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Górna 19, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55876,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Sukcesywne dostawy gazu LPG.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o. 17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7515,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9168,30

 • Oferta z najniższą ceną: 9168,30 / Oferta z najwyższą ceną: 9168,30

 • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-29