Zamówienie Nr 420378 - 2014 z dnia 2014-12-29 - Zakup paliw płynnych w 2015 roku. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Zakup paliw płynnych w 2015 roku. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 420378 - 2014
Data wydania 2014-12-29

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 389318-2014 z dnia 2014-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliw płynnych w 2015 roku. Zamówienie polegać będzie na bieżącym tankowaniu pojazdów i sprzętu stanowiących własność zamawiającego na stacji benzynowej wykonawcy paliwami płynnymi: benzyną...
Termin składania ofert: 2014-12-08


Hajnówka: Zakup paliw płynnych w 2015 roku.
Numer ogłoszenia: 420378 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389318 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych w 2015 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliw płynnych w 2015 roku. Zamówienie polegać będzie na bieżącym tankowaniu pojazdów i sprzętu stanowiących własność zamawiającego na stacji benzynowej wykonawcy paliwami płynnymi: benzyną bezołowiową 95 (PB 95), olejem napędowym ON, olejem opałowym lekkim, gazem LPG. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części i obejmuje: Część 1 -Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:Benzyna bezołowiowa PB 95 (Norma PN-EN 228:2013) w ilości 4 600 litrów a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Część 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON: Olej napędowy ON (Norma PN-EN 590+A1:2011P) w ilości 48 000 litrów a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Część 3 - Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego: Olej opałowy lekki (Norma PN-C-96024:2011P) w ilości 15 000 litrów a) dostawy oleju opałowego lekkiego przy użyciu środków transportu (cysterną) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2015 r. c) terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 7:00 - 15:00 przez osobę ze strony zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Część 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: Gaz LPG (Norma PN-EN 589+A1:2012P) w ilości 1 400 litrów a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1851 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30). Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         PRONAR Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22218,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 23322,00

·         Oferta z najniższą ceną: 23322,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23322,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         PRONAR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 240480,00

·         Oferta z najniższą ceną: 240480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 240480,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 48150,00

·         Oferta z najniższą ceną: 48150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48750,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Sukcesywne dostawy gazu LPG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         PRONAR Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3304,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 3500,00

·         Oferta z najniższą ceną: 3500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00

·         Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-29