Zamówienie Nr 353570 - 2015 z dnia 2015-12-29 - Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2016 roku.

Tytuł Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2016 roku.
Numer 353570 - 2015
Data wydania 2015-12-29

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 325264-2015 z dnia 2015-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2016 roku.Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach.Część 1, Zadanie 1 Sukcesywne dostawy...
Termin składania ofert: 2015-12-11


Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 353570 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325264 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2016 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2016 roku.Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach.Część 1, Zadanie 1 Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego. b)przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych:benzyna bezołowiowa 95 spełniająca wymogi określone w normach PN-EN 228:2013 przewidywana wielkość zamówienia 4600 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Część 2,Zadanie 2 Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych:olej napędowy spełniający wymagania określone w normach PN-EN 590+A1:2011P: przewidywana wielkość zamówienia 55 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Część 3,Zadanie 3 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.a) dostawy lekkiego oleju opałowego przy użyciu środków transportu,cysterną Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2016 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej:przewidywana wielkość zamówienia - 15000 litrów.c) terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 7.00 - 15.00 przez osobę ze strony zamawiającego.d) olej opałowy powinien się charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych:PN-C-96024:2011P.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.Część 4 - Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości: przewidywana wielkość zamówienia - 1 400 litrów. c) gaz winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-EN 589+A1:2012P. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1851 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30). Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia do przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do pełnego zbiornika i uniemożliwi tankowanie do kanistrów i innych pojemników - za wyjątkiem sprzętu określonego przez Zamawiającego. Odstępstwo od powyższego możliwe będzie w przypadku pisemnej dyspozycji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy - tankowania do kanistra dla pojazdów.Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów.Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa.3. Warunki organizacyjne:1. Dostawy będę realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów i urządzeń wg. wykazu do zbiornika w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, a w przypadku oleju opałowego przy użyciu środków transportu cysterną Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41. Przez wybraną stację dostawcy, o której mowa w pkt. 1 należy rozumieć:a)stację dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, (jeżeli stacja ta znajduje się w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego dla zadania 1, 2, 4), b)stację dostawcy z najniższą ceną sprzedaży obowiązującą na dzień ogłoszenia zamówienia tj. 01.12.2015 r. o godz. 1200 oraz zaproponuje wysokość upustu, który nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy na poszczególne rodzajów paliw spośród wszystkich stacji dostawcy, jeżeli dostawca którego oferta została wybrana, posiada więcej niż jedną stację paliw stacja ta znajduje się w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego. c)każdy z dostawców może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie. Oznacza to, że dostawcy posiadający więcej niż jedną stację paliw jeżeli stacje takie znajduje się w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego) w zadaniu 1, 2, 4 mogą złożyć ofertę tej stacji, w której cena sprzedaży poszczególnych rodzajów paliw na dzień 01.12.2014 r. o godz. 1200 jest najniższa z uwzględnieniem rabatu.2.Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700. Dostawy lekkiego oleju opałowego przy użyciu środków transportu (cysterną) Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 będą się odbywały od godz. 7 00 - 15 00.3.W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 2.4. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw. W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem oferty, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca. 5. Wystawianie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktycznie zakupione paliwo do pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie 1 raz w tygodniu, w którym nastąpiło tankowanie. 6. Do każdej z faktur, o których mowa w pkt 5 Dostawca dołączy nw. informacje: data zakupu, rodzaj pobranego paliwa, ilość pobranego paliwa, nr rejestracyjny (nazwę urządzenia) pojazdu i nazwisko upoważnionego do podpisywania dokumentu z tankowania oraz jego podpis, dzienna cena pobieranego paliwa brutto na dystrybutorze potwierdzona przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentu z tankowania.7. Informacje o których mowa w pkt 6 mogą być zawarte w Zbiorczej Asygnacie Rozchodowej stanowiącej dowód wydania paliwa. Poza informacjami o których mowa w pkt 6 Zbiorcza Asygnata Rozchodowa winna zawierać numer, okres, za który jest wystawiana, podpis odbierającego paliwo oraz pieczęć i podpis wystawiającego asygnatę.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw i płatności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, ul. Handlowa 6 H, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19826,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20562,00
 • Oferta z najniższą ceną: 20562,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20562,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, ul. Handlowa 6 H, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 238150,00
 • Oferta z najniższą ceną: 238150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 238150,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna Irena Puławska Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37650,00
 • Oferta z najniższą ceną: 37650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38250,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Sukcesywne dostawy gazu LPG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, ul. Handlowa 6 H, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3444,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2758,00  
 • Oferta z najniższą ceną: 2758,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2758,00
 • Waluta: PLN .

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-12-29