Zamówienie Nr ZDP-DT-343/4/09 z dnia 2009-03-30 - Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.

Tytuł Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.
Numer ZDP-DT-343/4/09
Data wydania 2009-03-30
ZDP-DT-343/4/09                                                                                  Hajnówka 30-03-2009 r.

                                                

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

 Przedmiot zamówienia:
               Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25. 
 1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
 ulica Bielska 41 17-200 Hajnówka województwo podlaskie tel 085 683-20-01.
 
 2.  Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości dla dostaw nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
 3.  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  www.powiat.hajnowka.pl .
 
4.   Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o  
              możliwości składania ofert częściowych:        
4.1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
14.21.23.20-9 – granit kruszony.
4.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa grysów granitowych płukanych na plac zamawiającego ( Hajnówka ul. Bielska 41) w ilości :
         grys granitowy frakcji     2-5 mm     –792 ton
         grys granitowy frakcji    8-11 mm   – 1218 ton
         grys granitowyfrakcji   16-25 mm   – 1827 ton
 
 Wymagania dotyczące grysów ( zgodnie z normą PN-B-11112).
4.3.1 W zakresie cech klasowych :
ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles, ubytek masy nie więcej niż – 35 %
nasiąkliwość w stosunku do masy suchego kruszywa nie więcej niż – 2,0 %
mrozoodporność, ubytek masy nie więcej niż – 5 %
mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie więcej niż – 30%
             4.3.2 W zakresie cech gatunkowych :
    - zawartość ziaren poniżej 0,075 mm odsianych na mokro nie więcej niż - 0,8 %
zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż – 85,0 %
zawartość nadziarna nie więcej niż – 8,0 %
zawartość podziarna , nie więcej niż – 10,0 %
zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż – 0,2 %
zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż - 20,0 %
   -    zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza niż         wzorcowa
      -   zawartość ziaren przekruszonych nie mniej niż – 70,0 %
 4.3.3 W zakresie przydatności grysów do robót drogowych :
przyczepność niemodyfikowanej emulsji asfaltowej k1-70 – przynajmniej - 85 % 
  
 5.  Termin wykonania zamówienia.
 Przedmiot zamówienia należy dostarczać w dwóch etapach :
        Etap    I realizacji dostawy   do dnia 15 maja 2009 roku:
       
                   grys granitowy frakcji 2-5 mm   –    396 ton
                   grys granitowy frakcji 8-11 mm –    609 tony
                   grys granitowy frakcji 16-25 mm – 913 tony
        Etap II realizacji   dostawy   do dnia 05 czerwca 2009 roku:
                   grys granitowy frakcji 2-5 mm   –    396 ton
                   grys granitowy frakcji 8-11 mm –    609 tony
                   grys granitowy frakcji 16-25 mm – 914 tony
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie
         art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający ponadto następujące warunki:
spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
 Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę według skali:   spełnia / nie spełnia.
Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem / każda strona / przez wykonawcę.
Formularz oferty oraz pozostałe załączniki dla których zostały określone wzory należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań bez dodatkowych zmian w treści tych dokumentów.
Dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego rozpatrywane.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7.1    Poprawnie przygotowana i złożona oferta ( Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ) powinna zawierać następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające   spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
7.2    Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
7.3    Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w   postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z nich);
7.4 Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z nich)
     7.5   Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.:
a)         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)         w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.
 Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.a).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytoriumRzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.5 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, ze:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości.
 Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  8.   Zamawiający nie dopuszcza:
 - składanie ofert częściowych
       - złożenia ofert wariantowych.
9.   Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
 10.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 % 
11.   Miejsce i termin składania ofert:    siedziba zamawiającego, Hajnówka ulica Bielska 41   woj. Podlaskie  pokój nr 6 do dnia  09-04- 2008 r. do godz. 9.30.   
        Termin otwarcia ofert : w siedzibie zamawiającego pokój Nr 2 dnia 09 -04 -2009 r.
         godz.1000.
12.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).
13.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje  ustanowienia
        dynamicznego systemu zakupów.
14.  Nie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
15.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w
       dniu 30.04.2009 r. Numer ogłoszenia : 82654-2009.
 
 
                                                                                     
        

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-03-30

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2009-04-23

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-03-30