Zamówienie Nr ZDP.DT.343-6/09 z dnia 2010-03-30 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer ZDP.DT.343-6/09
Data wydania 2010-03-30

Hajnówka, dn.2010.03.30

ZDP.DT.343-6/09

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia pt. „Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Wybrano jako najkorzystniejsze oferty, dla poszczególnych części zamówienia jak niżej:

Zadanie 1 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1643 B droga wojewódzka 687- Słobódka od km 0+000 - 2+353, w ilości 1412 m3

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka, ul. Siewna 24

Cena oferty wynosi 51 679,20 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.

Wybrany Wykonawca zostanie proszony o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-03-30

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-03-30