Zamówienie Nr 90368 - 2010. z dnia 2010-03-30 - Wykonanie przebudowy ulicy Waszkiewicza w Białowieży na odcinku o długości 1,645 km

Tytuł Wykonanie przebudowy ulicy Waszkiewicza w Białowieży na odcinku o długości 1,645 km
Numer 90368 - 2010
Data wydania 2010-03-30

Hajnówka: Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza)-II etap - przebudowa ulicy Waszkiewicza, droga powiatowa Nr 1649 B.
Numer ogłoszenia: 90368 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48564 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza)-II etap - przebudowa ulicy Waszkiewicza, droga powiatowa Nr 1649 B..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulicy Waszkiewicza w Białowieży na odcinku o długości 1,645 km poprzez: Wykonanie robót przygotowawczych na odcinku 1,645 km (wyk. rob. rozbiórkowych: krawężników -2921,70 m, naw. z trel.- 1550,96 m², starych chodników -3587,37 m² ,obrzeży- 1724,7 m²,wjazdów bram.- 453 m², naw. z trelinki- 1550,96 m²,znak. drog-13 szt, masy miner.-asf-625 ,50m², naw. bruk.-420,00 m²wywiezienie gruzu -692,65 m², znaków drogowych - 13 szt, Wykonanie robót ziemnych wykopów -63 m³, nasypów -202,19 m³, Budowę chodników i wjazdów bramowych, Wykonanie podbudowy: z kruszyw. nat-143,75 m³, z kruszyw. łam. -420,00 m³, miesz. mineral.-bitum 537,70 m³ Wykonanie warstwy wiażącej z bet. asfalt. grub. 6 cm -11825,57 m ² nawierzchni z betonu asfaltowego - 11988,67 m ² Ustawienie krawężników na dług. -3 383,36 m, obrzeży- 2600,70m, chodników z kostki bet. grub, 60 mm -5 156,27 m²,azyli dla pieszych z kostki bet. grub. 60 mm-72,80 m², wjazdów bram - z kost. bet. grub. 80 mm - 2250,0 m² Wykonanie oznakowania poziomego na dług. 116,4 m² i pionowego- 25 szt, Wykonanie robót innych obejmujących miedzi innymi regulacje studzienek telefonicznych, wodociągowych itp. Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej. Całość materiałów na wykonanie wymienionego zakresu zabezpiecza Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2315501,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2078162,20

  • Oferta z najniższą ceną: 2078162,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2141986,75

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-04-07

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-04-07