Zamówienie Nr SO.3041-1/10 z dnia 2010-04-30 - Ogłoszenie o o przetargu nieograniczonym “Moje boisko ORLIK 2012” wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce

Tytuł Ogłoszenie o o przetargu nieograniczonym “Moje boisko ORLIK 2012” wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce
Numer SO.3041-1/10
Data wydania 2010-04-30

Hajnówka, dnia 30.04 2010 r.

 

SO.3041-1/10

 

Ogłoszenie

 

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 27 18

 

ogłasza

 

przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

Przewiduje się wadium w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)

Jedynym kryterium przy wyborze oferty będzie cena.

Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełnić warunki określone w art. 22, ust. 1 i 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych zaświadczeń i oświadczeń.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Starostwa, pokój Nr 8 i 9, na stronie internetowej starostwa www.powiat.hajnowka.pl/BIP .

Oferty należy składać w zamkniętych nieoznakowanych kopertach z dopiskiem “Oferta na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce w sekretariacie Starostwa pokój Nr 19 do dnia 18 maja 2010 roku do godziny 1300.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 maja 2010 roku w siedzibie zamawiającego o godzinie 1400, pokój Nr 8.

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Włodzimierz Pietruczuk, tel. 85 682 9376, pokój Nr 8 w godzinach 730 – 1530.

 

Treść ogłoszenia obwieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego

www.powiat.hajnowka.pl

 

 

Pytanie Nr 1 do przetargu pn.

 

 


 

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce .

 

 


 

W związku z różnicami dotyczącymi parametrów nawierzchni sportowych ujętych w typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do budowy kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" określonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz w dokumentacji technicznej opracowanej na zlecenie Zamawiającego w dniu 5.05.2010r. Firma GARDENIA Sport sp. z o.o złożyła zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik – 2012" w brzmieniu:" Czy Zamawiający ograniczy wymagania dotyczące parametrów nawierzchni sportowych i wymaganych od nich dokumentów do wymagań określonych w programie Orlik 2012 ?" .

 


 

Odpowiedź na pytanie Nr 1

 


 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje ,że wymagania dotyczące parametrów nawierzchni sportowych i wymaganych od nich dokumentów muszą być dostosowane do zapisów typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Orlik 2012 ".

 

Pytanie Nr 2 do przetargu pn.


Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce .

 


Firma Moris - Sport w piśmie z dnia 6.05.2010r wystąpiła o wykreślenie w Rozdziale X pkt 4 podpunkt B-1 SIWZ słowa "lub" po słowach "Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)" jako niezgodnego z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Odpowiedź na pytanie Nr 2


Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje ,że uwzględnia powyższą prośbę i dokonało już wykreślenia słowa "lub" ze wskazanego punktu w SIWZ. Wpisanie do specyfikacji tego słowa wynika tylko i wyłącznie z omyłki drukarskiej.

 

Pytania Nr 3-8 do przetargu pn.


Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce .


W dniu 10.05.2010r. Firma PANORAMA II sp. z o.o złożyła 6 zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik – 2012" w brzmieniu:

Pyt.1: Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Pyt.2: Czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z w/w inwestycją, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Pyt.3: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Pyt.4: Czy zamawiający jest w posiadaniu przekrojów geotechnicznych, które umieści na stronie internetowej?

Pyt.5: Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów, z uwagi na ewentualny słaby grunt (przy pracach przewidzianych w przedmiarze), Zamawiający uwzględnia możliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

Pyt.6: Z uwagi na rozbieżność między projektem oraz przedmiarem prosimy o określenie ilości opraw oraz słupów oświetleniowych? W czym sam projekt w formie rysunkowej i w liście nakładów jest rozbieżny.


 


Odpowiedź na pytania Nr 3-8


 

Ad. Pyt.1-3 Zamawiający informuje,że przy wycenie inwestycji oraz przy pracach związanych z inwestycją należy łącznie rozpatrywać przedmiar robót i projekt wykonawczy.

Ad Pyt.4: Zamawiający informuje ,że jest w posiadaniu przekrojów geotechnicznych i zostaną one umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad Pyt.5: Zamawiający informuje ,że dokumentacja opracowywana była na podstawie badań geologicznych i w związku z tym nie przewiduje jakichkolwiek prac związanych z wymianą gruntu.

Ad Pyt.6: Zamawiający informuje, że w pozycji 33 przedmiaru dotyczącego instalacji elektrycznych powinno być 6 słupów, a w sumie 10 słupów oświetleniowych natomiast w pozycji 35 przedmiaru powinny być 24 oświetlacze.

 

 

 

Pytanie Nr 9 do przetargu pn.


Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko ORLIK 2012”wraz dobudową do istniejącego budynku szkoły zespołu sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. J. Piłsudskiego 7 w Hajnówce .

 


W związku z brakiem w dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji elektrycznych Rys. Nr 2 w dniu 11.05.2010r. Firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Piotr Bołtromiuk złożyła prośbę dotyczącą umieszczenia na stronie internetowej Rys Nr 2


Odpowiedź na pytanie Nr 9


Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje ,że na stronie internetowej umieszczony został Rys Nr 2 dotyczący instalacji elektrycznych.

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-04-30

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-05-12

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-04-30