Zamówienie Nr 304236 - 2013 z dnia 2013-07-30 - Hajnówka: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim.

Tytuł Hajnówka: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim.
Numer 304236 - 2013
Data wydania 2013-07-30

Hajnówka: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim.
Numer ogłoszenia: 304236 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji: a) Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w okresie: od chwili podpisania umowy do 30.06.2014r. b) Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w okresie: od chwili podpisania umowy do 30.06.2014 r. 2.Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim poprzez kompleksowe wsparcia wybranych szkół i przedszkoli, spójne z ich potrzebami. 4.Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia. 5.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części: część III i część VI. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, z tym, że osoba wskazana w ofercie do pełnienia funkcji SORE/koordynatora sieci może pełnić tę funkcję tylko w jednej części. 6.Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) jest zewnętrznym specjalistą, który pracuje na rzecz 6 szkół/przedszkoli w ramach realizowanego w powiecie projektu. Szacunkowa ilość godzin: średnio 43 godziny miesięcznie. Głównym zadaniem SORE jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół). Szkolny organizator rozwoju edukacji wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji rocznego planu wspomagania. SORE odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera. Obowiązki SORE: 1) wsparcie szkoły, poprzez współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną, w przygotowaniu modyfikacji rocznego planu wspomagania (jeśli zaistnieje taka potrzeba), na rok szkolny 2013/2014, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły, 2) wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą), 3) wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 4) organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, 5) pomoc we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych, minimum 10 h w każdej szkole/przedszkolu), 6) monitorowanie obecności uczestników różnych form wsparcia, nadzór nad dokumentacją udziału uczestników w procesie doskonalenia, 7) dokumentowanie podejmowanych działań, 8) przeprowadzenie wśród nauczycieli/dyrektorów ankiet z przebiegu wspomagania, 9) przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji Rocznego Planu Wspomagania, 10) przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, wypracowanie rekomendacji, 11) ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem projektowym, 12) promocja działań SORE, 13) zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej z koordynatorem merytorycznym, 14) prowadzenie ewidencji godzin i zadań pracy. 7. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia będzie zaangażowany w kierowanie siecią współpracy i samokształcenia w Sieci dyrektorów. Szacunkowa liczba godzin koordynatora sieci: średnio 25 godzin miesięcznie. W ramach sieci współpracować ze sobą będzie około 20 dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli. Członkowie sieci będą spotykać się minimum 3 razy w roku szkolnym 2013/2014. Między spotkaniami dyrektorzy będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Koordynator przygotuje sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy w ramach sieci, zawierającego relację z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów i zamieści je na platformie internetowej. Współpraca będzie odbywać się również za pomocą forów wymiany doświadczeń, których moderatorem będzie koordynator. Zadania koordynatora sieci: 1) przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, harmonogramu pracy sieci; 2) organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci; 3) wnioskowanie o pozyskanie ekspertów zewnętrznych - specjalistów w zakresie tematu pracy sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba); 4) bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz wymiany doświadczeń dla uczestników (praca na platformie internetowej); 5) zamieszczanie na platformie internetowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci (publikacje, upowszechnianie dobrych praktyk, scenariusze lekcji itp.) 6) sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci; 7) promocja działań sieci; 8) prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z siecią; 9) ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem projektowym; 10) zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej z koordynatorem merytorycznym, 11) prowadzenie ewidencji godzin i zadań pracy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujący sposób: dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 4 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sekretariat pokój nr 19 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SORE III - Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SORE III - Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - w projekcie Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach POKL. 2. SORE III obejmuje wykonanie usługi w następujących 6 placówkach: 1) Technikum Leśne w Białowieży, 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 1A, 2) Szkoła Podstawowa w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 2 3) Publiczne Gimnazjum w Białowieży, 17- 230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 2 4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza,17-200 Hajnówka ul. Nowowarszawska 20 5) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 6) Przedszkole nr 1 w Hajnówce, 17 - 200 Hajnówka , ul. Jagiełły 7 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.06.2014r. 4. Czas pracy w wymiarze: średnio 43 godziny/miesiąc..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Koordynator sieci I - Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia Sieć dyrektorów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koordynator sieci I - Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia Sieć dyrektorów w projekcie Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach POKL. 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.06.2014r. 3. Czas pracy w wymiarze: średnio 25 godzin/miesiąc..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Gorbacz Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-30

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-07-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-30