Zamówienie Nr ZSZ_362_01_13 z dnia 2013-07-30 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Budowa przyłącza wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynkach warsztatów metalowych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Budowa przyłącza wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynkach warsztatów metalowych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
Numer ZSZ_362_01_13
Data wydania 2013-07-30

 Hajnówka 30.07.2013

nr sprawy ZSZ.362/01/13
Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

Budowa przyłącza wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynkach warsztatów metalowych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty sanitarne
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce , ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 682 20 71, faks 85 682 36 75.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszhajnowka.republika.pl;
e-mail:zsz_hajnowka@op.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynkach warsztatów metalowych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, nr sprawy ZSZ.362/01/13
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty sanitarne
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku warsztatów metalowych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce,
2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów metalowych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce,
3. Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku biurowego warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7, 45331000-6
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału podmiotów w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej jedno zamówienie o wartości 100 000 zł. i o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni z postępowania
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót sanitarnych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (dowody).
8. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zszhajnowka.republika.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 20.08.2013r. do godziny 10:00, miejsce: sekretariat, pok. 23, Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:
  1. SIWZ
  2. Przemiar robót
  3. Specyfikacja techniczna
  4. Dokumentacja techniczna
     
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-08-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-08-01