Zamówienie Nr z dnia 2014-07-30 - Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce.

Tytuł Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce.
Data wydania 2014-07-30

Hajnówka, 29 lipca 2014 r.

 

1. Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

tel. 85 6825983, tel./fax. 85 6823642, e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce.

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dz. U. Nr 180, poz.143 z późn. zm.)

 

3. Opis i zakres zamówienia:

 

- zajęcia w ramach programu będą prowadzone w formie spotkań grupowych i indywidualnych,

- w programie uczestniczyło będzie 6-12 osób,

- spotkania indywidualne diagnozujące sytuację rodzinną i prawną uczestnika programu,

- program obejmował będzie nie mniej niż 60 godzin na grupę, a przerwa między kolejnymi zajęciami nie może przekroczyć tygodnia.

 

4. Zasady realizacji Programu określa:

 

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259)

b) załącznik Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dostępne na stronie: http://ms.gov.pl/data/Files/_public/ppwr/krajowy_program/zalacznik2-do-kpppwr.pdf

 

5. Warunki stawiane wykonawcom

 

1. kwalifikacje zawodowe zgodne z §9 i §10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259)

 

2. potwierdzone doświadczenie w zakresie pracy grupowej i indywidualnej z klientem,

3. przedłożenie:

a) programu korekcyjno – edukacyjnego dla stosujących przemoc w rodzinie opracowanego zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiącymi załącznik Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i zgodnymi z celami Powiatowego programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz przy następujących założeniach:

- sesje indywidualne obejmujące diagnozę sytuacji rodzinnej i prawnej kandydata,

- łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60 godzin na grupę, a przerwa między kolejnymi zajęciami nie może przekroczyć tygodnia.

- realizacja zajęć w grupie od 6 do 12 osób ( osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Hajnówce),

b) informacji o planowanej liczbie zajęć grupowych,

c) informacji o planowanej liczbie godzin pracy indywidualnej z uczestnikami.

 

6. Warunki realizacji zamówienia:

 

- terminy prowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych: sierpień – listopad 2014 r.,

- miejsce prowadzenia spotkań Areszt Śledczy w Hajnówce, ul Warszawska 67,

- harmonogram Zamawiający ustali przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana Umowa.

 

7. Cena brutto podana w formularzu ofert powinna obejmować koszty osobowe związane z realizacją zakresu zamówienia.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka z dopiskiem „Oferta - Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce”, w terminie do dnia 11.08.2014 r. do godz. 1500.

 

9. Kryterium wyboru oferty:

 

- oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania,

- zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie zostaną odrzucone,

- ofert zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następując kryteria:

80% - cena,

20% - doświadczenie wykonawcy i proponowany program spotkań.

 

10. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Do ofert należy dołączyć:

- CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 tj.)”, oraz oświadczenie o osiąganiu bądź nie osiąganiu min. najniższego wynagrodzenia ze stosunku pracy tj. 1680 zł. brutto.

-W przypadku, gdy ofertę składa firma aktualny wpis (ważny 6 m-cy) do odpowiedniego rejestru i wykaz osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań,

- opracowany program i wstępny harmonogram spotkań.

 

11. Dodatkowe informacje:

Zamawiający odrzuca ofertę:

- w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- w przypadku niezgodności z niniejszym zapytaniem,

- w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę informacji nieprawdziwych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników i wartości zamówienia (proporcjonalnie do zmiany ilości uczestników).

PCPR zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podawania przyczyn.

 

12. załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1- Formularz oferty.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Szymaniuk PCPR w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-07-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-07-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-07-31