Zamówienie Nr ZDP.DT-343/22/08 z dnia 2008-09-30 - „Odwodnienie ulicy Fabrycznej w Czeremsze (droga powiatowa nr 1769B)”

Tytuł „Odwodnienie ulicy Fabrycznej w Czeremsze (droga powiatowa nr 1769B)”
Numer ZDP.DT-343/22/08
Data wydania 2008-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: ZDP.DT-343 / 22/ 08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
  ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka
  tel. :  (0-85) 683-20-01, fax :  (0-85) 683-27-51
  e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
 2. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 5.150.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:
  www.powiat.hajnowka.pl 
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
  a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
  45.23.24.52-5  - roboty odwadniające.
  b) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na:
   „Odwodnienie ulicy Fabrycznej w Czeremsze (droga powiatowa nr 1769B)”
  c) warunki i zakres zamówienia:
  - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem – 300mb,
  - wykonanie trzech studni chłonnych betonowych Ø 1200 mm,
  - wykonanie sześć wpustów ulicznych betonowych Ø 500 mm  kratka typu ciężkiego D 400,
  - wykonanie przykanalików od wpustów do studni chłonnych z PVC Ø 160 - 21,50 m,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości
    25 cm – 34,80 m2,
  - odtworzenie nawierzchni bitumicznej – 31,8 m2
  d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacje o możliwości składania oferty wariantowej.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
 6. Termin wykonania zamówienia:
  30  dni od dnia podpisania umowy
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzoną działalnością tożsamą z niniejszym zamówieniem przez okres nie krótszy niż jeden rok);
  c) dysponują osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac w zakresie instalacji sanitarnych;
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  e) udzielą na wykonaną robotę gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
 8. Informacje na temat wadium.
  Nie jest wymagane.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
  Cena – 100% 
 10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
  Termin składania ofert upływa dnia 21 października 2008 roku o godz. 9.55
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 21  października  2008 roku o godz. 10.00
 11. Termin związania ofertą:
  Termin związania ofertą 30 dni.
 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
  Nie dotyczy.
 13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
  Nie dotyczy.
 14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
  Nie przewiduje się.
 15. Informacja o ogłoszeniu w BZP
  Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30-09-2008 roku pod numerem 241961-2008.

Hajnówka, dn. 30-09-2008 r.


Kierownik Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Iwaniuk - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2008-10-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2008-10-01