Zamówienie Nr 443064 - 2013 z dnia 2013-10-30 - Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014

Tytuł Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014
Numer 443064 - 2013
Data wydania 2013-10-30

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.hajnowka.pl

Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 443064 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Do zapewnienia przejezdności dróg powiatowych, Zamawiający przewiduje, że będzie potrzebował w sezonie zimowym 2013/2014 sprzęt do zimowego utrzymania w ilości jak niżej: - 3 ciągniki z pługami o mocy 140 KM i powyżej, - 2 samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie), - 2 koparko - ładowarki z pługiem skośnym, - 2 równiarki drogowe lub inny ciężki nośnik z zamontowanym pługiem klinowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1. w załączniku Nr 10 do SIWZ - Instrukcja dla oferentów, 2.w załączniku Nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 3. w załączniku Nr 9 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy W cenie świadczonej usługi należy ująć wszystkie koszty jakie mogą wystąpić podczas jej wykonania (koszty dojazdów, przejazdów czy przerzutów sprzętu jak również, koszty związane z montażem i demontażem osprzętu na nośniki i inne koszty). Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonywana za faktyczny czas odśnieżania dróg powiatowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik Nr 4

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje wymaganym sprzętem (opisanym w instrukcji dla oferentów), na które składa ofertę (wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - załącznik Nr 6 Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik Nr 4

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik Nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnowce 17-200 Hajnówka, ul Bielska 41.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnowce 17-200 Hajnówka, ul Bielska 41.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych ciągnikami o mocy 140 KM i powyżej z pługiem w przewidywanej ilości 3 szt..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014.Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy 140 KM i powyżej z pługiem w przewidywanej ilości 3 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton w przewidywanej ilości 2 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanej z odśnieżaniem i dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie) w przewidywanej ilości 2 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych koparko-ładowarką z pługiem skośnym w przewidywanej ilości 2 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko-ładowarką z pługiem skośnym w przewidywanej ilości 2 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych równiarką drogową lub innym ciężkim nośnikiem w przewidywanej ilości 2 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową lub innym ciężkim nośnikiem z zamontowanym pługiem klinowym w przewidywanej ilości 2 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-10-30

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-10-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-10-30