Zamówienie Nr 413884 - 2009 z dnia 2009-11-30 - Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku

Tytuł Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku
Numer 413884 - 2009
Data wydania 2009-11-30

Hajnówka: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 413884 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. Ilość zamawianych paliw może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco: Warunkiem wydawania paliwa dla pojazdów Zamawiającego jest dostarczenie aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę, nr rejestracyjny. Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do pełnego zbiornika i uniemożliwi tankowanie do kanistrów i innych pojemników - za wyjątkiem sprzętu określonego przez Zamawiającego. Odstępstwo od powyższego możliwe będzie w przypadku pisemnej dyspozycji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy - tankowania do kanistra dla pojazdów . Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego przeprowadzane będzie przez Dostawcę co 7 dni, na podstawie codziennych zestawień . Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego: a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej, Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: - benzyna bezołowiowa spełniający wymagania obowiązujących norm : 8 000 litrów. - olej napędowy spełniający wymagania obowiązujących norm : 70 000 litrów. Zadanie 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego: a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2010 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: 20 000 litrów. c) olej opałowy winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. d) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: 4 500 litrów. c) winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. a) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy: a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 i 2 ustawy; - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień , - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. b) posiadają co najmniej jedną stację paliw w obrębie granic administracyjnych miasta Hajnówka ( Zadania 1 i 3 ). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. a) wypełniony i podpisany formularz ofert, b) formularze cenowe, c) podpisane oświadczenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1i 2 ustawy Pzp, d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenie o posiadaniu koncesji na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm. - na wzorze oferty). f) wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Hajnówka (zadanie 1 i 3), g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik, h) parafowany przez wykonawcę wzór Umowy (odpowiedni tj. załącznik do SIWZ 5a, 5b, 5c)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bielska 41, 170200 Hajnówka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej, Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: - benzyna bezołowiowa spełniający wymagania obowiązujących norm : 8 000 litrów. - olej napędowy spełniający wymagania obowiązujących norm : 70 000 litrów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.32.21-0, 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2010 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: 20 000 litrów. c) olej opałowy winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywne dostawy gazu LPG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: 4 500 litrów. c) winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. a) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.30.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-12-01

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-12-01

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-12-01