Zamówienie Nr ZDP.DT.272.12.2011 z dnia 2011-12-30 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku.

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku.
Numer ZDP.DT.272.12.2011
Data wydania 2011-12-30

 

 

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.12.2011 z dnia 2011.11.30 -  Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku.


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 313237-2011 z dnia 2011-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku. Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z...
Termin składania ofert: 2011-12-12


Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 444146 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313237 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku. Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1851) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30). Ilość zamawianych paliw może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PRONAR Spółka z o.o. Hurtownia Paliw i Olejow Silnikowych, ul. Handlowa 6 H, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 394590,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 413490,00

·           Oferta z najniższą ceną: 413490,00 / Oferta z najwyższą ceną: 413490,00

·           Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna, ul. Górna 19, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 75000,00

·           Oferta z najniższą ceną: 75000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75800,00

·           Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Sukcesywne dostawy gazu LPG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PRONAR Spółka z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, Handlowa 6 H, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9135,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 9765,00

·           Oferta z najniższą ceną: 9765,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9765,00

·           Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-12-30

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-01-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-01-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-01-02