Zamówienie Nr 90058 – 2014 z dnia 2014-03-31 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2014 z dnia 2014-03-14 „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2014 z dnia 2014-03-14 „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”
Numer 90058 – 2014
Data wydania 2014-03-31

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2014 z dnia 2014-03-14 „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” Nr ogłoszenia: Nr 90058 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

 

  Hajnówka, dn. 31.03.2014 r.

DT. 3411.3.2014

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyła firma:

MARHURT Marcin Sakowski

17-200 Hajnówka

ul. Modrzewiowa 19

 

Cena oferty wynosi: 77  983,23 zł brutto

Złożona oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

GRANKUSZ” Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

83 895,84

92,95

2

MARHURT

Marcin Sakowski

 

ul. Modrzewiowa 19

17-200 Hajnówka

77 983,23

100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-31