Zamówienie Nr 68139 - 2014 z dnia 2014-03-31 - Hajnówka: Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020

Tytuł Hajnówka: Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020
Numer 68139 - 2014
Data wydania 2014-03-31

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58390-2014 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
1.Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu (w formie elektronicznej oraz papierowej) dokumentu: Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020 2.Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany...
Termin składania ofert: 2014-02-28

 

Hajnówka: Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020
Numer ogłoszenia: 68139 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58390 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu (w formie elektronicznej oraz papierowej) dokumentu: Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020 2.Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.13.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 23900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 23900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44698,20

  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-31