Zamówienie Nr 256186 - 2014 z dnia 2014-07-31 - Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu projektu scenariusza, produkcji filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotnej emisji filmu w telewizji regionalne. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu projektu scenariusza, produkcji filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotnej emisji filmu w telewizji regionalne. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 256186 - 2014
Data wydania 2014-07-31
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 227076-2014 z dnia 2014-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
1. Wykonanie projektu scenariusza filmu, produkcja filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotna emisja filmu w telewizji regionalnej. Celem obu produkcji i ich emisji jest promocja regionu Puszczy Białowieskiej. Zwrócenie uwagi...
Termin składania ofert: 2014-07-21

 

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu projektu scenariusza, produkcji filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotnej emisji filmu w telewizji regionalnej
Numer ogłoszenia: 256186 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227076 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu projektu scenariusza, produkcji filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotnej emisji filmu w telewizji regionalnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie projektu scenariusza filmu, produkcja filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotna emisja filmu w telewizji regionalnej. Celem obu produkcji i ich emisji jest promocja regionu Puszczy Białowieskiej. Zwrócenie uwagi odbiorców na walory przyrodnicze i kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej, wywołanie u odbiorów komunikatu chęci odwiedzenia regionu, a przede wszystkim prezentowanych miejsc. Wywołanie wrażenia wśród odbiorców komunikatu skojarzenia - regionu Puszczy Białowieskiej jako atrakcyjnego celu podróży oferującego możliwość różnorodnego spędzenia wolnego czasu. 2. Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 92.11.12.00-4, 92.13.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PSYCHO - MEDIA Dorota Lazar - Sito, ul. Nowy Świat 5 lok. 6, 00-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68880,00

  • Oferta z najniższą ceną: 54750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68880,00

  • Waluta: PLN.

 


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-07-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-07-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-07-31