Zamówienie Nr SO. 3092-11/09 z dnia 2011-08-31 - Wybór najkorzystniejszej oferty - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”

Tytuł Wybór najkorzystniejszej oferty - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”
Numer SO. 3092-11/09
Data wydania 2011-08-31

dotyczy: postępowania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” znak sprawy: SO. 3092-11/09

Starostwo Powiatowe w Hajnówce niniejszym informuje, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty ,którą jest oferta:
Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (oferta nr 1)   
Ul. Pieniężnego 6/7
10-005 Olsztyn

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, oferta Wykonawcy nie podlegała odrzuceniu. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj.:

A. Cena: 19,13 pkt
B. Koncepcja architektury serwisu dla odwiedzających: 20 pkt
C. Funkcjonalność platformy cyfrowej
a. koncepcja wykorzystania możliwości platformy internetowej dla głównych celów projektu: 20 pkt
b. dodatkowe urządzenia zgodne z zaproponowanymi funkcjonalnościami platformy, nie generujące kosztów po stronie beneficjentów ostatecznych (użytkowników): 10 pkt
c. funkcjonalności platformy zwiększające „bezpieczeństwo w sieci” uczestników projektu: 20 pkt
D. Czas przygotowania i dostarczenia platformy cyfrowej  30 pkt
Łączna ilość punktów: 119,13 pkt

Pozostałe oferty złożyli:
1. WEB INN (oferta nr 2 )
Al. Jana Pawła II 41 c
31-864 Kraków   

Wykonawca został wykluczony z postępowania:
Wykonawca do oferty złożonej 5 sierpnia 2011r. w postępowaniu na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na w Powiecie Hajnowskim” nie dołączył odpisu z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego członka zarządu Pana Michała Kasprzaka. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia ww. dokumentu na podstawie z art.26 ust.3 ustawy. Zgodnie z treścią tego artykułu „złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (…)”. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument został wydany w dniu 12 sierpnia 2011r. Z jego treści nie wynika, że Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu na dzień 5 sierpnia 2011. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania.


Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Konsorcjum (oferta nr 3)
T.P S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
PTK Centertel Sp. z o.o. Ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa
Adres do korespondencji: Ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
A. Cena:  20 pkt
B. Koncepcja architektury serwisu dla odwiedzających: 20 pkt
C. Funkcjonalność platformy cyfrowej
a. koncepcja wykorzystania możliwości platformy internetowej dla głównych celów projektu: 20 pkt
b. dodatkowe urządzenia zgodne z zaproponowanymi funkcjonalnościami platformy, nie generujące kosztów po stronie beneficjentów ostatecznych (użytkowników): 4 pkt
c. funkcjonalności platformy zwiększające „bezpieczeństwo w sieci” uczestników projektu: 18 pkt
D. Czas przygotowania i dostarczenia platformy cyfrowej 0,09 pkt
Łączna ilość punktów: 82,9 pkt
Zamawiający informuje, że termin po którego upływie umowa o wykonanie zamówienia publicznego może być zawarta upływa 15.09.2011r.

 

                                                                                                  

 

Starosta Hajnowski
                                                                                                Włodzimierz Pietroczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-08-31

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-08-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-08-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-08-31