Zamówienie Nr 446884 - 2009 z dnia 2009-12-31 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 446884 - 2009
Data wydania 2009-12-31

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 413884-2009 z dnia 2009-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami...
Termin składania ofert: 2009-12-10

 Hajnówka: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku.
Numer ogłoszenia: 446884 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413884 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2010 roku Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. Ilość zamawianych paliw może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco: Warunkiem wydawania paliwa dla pojazdów Zamawiającego jest dostarczenie aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę, nr rejestracyjny. Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do pełnego zbiornika i uniemożliwi tankowanie do kanistrów i innych pojemników - za wyjątkiem sprzętu określonego przez Zamawiającego. Odstępstwo od powyższego możliwe będzie w przypadku pisemnej dyspozycji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy - tankowania do kanistra dla pojazdów . Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego przeprowadzane będzie przez Dostawcę co 7 dni, na podstawie codziennych zestawień . Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego: a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej, Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: - benzyna bezołowiowa spełniający wymagania obowiązujących norm : 8 000 litrów. - olej napędowy spełniający wymagania obowiązujących norm : 70 000 litrów. Zadanie 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego: a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2010 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: 20 000 litrów. c) olej opałowy winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. d) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: 4 500 litrów. c) winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. a) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.41.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 285192.62 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o., HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, Handlowa6, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 240147.54

 • Oferta z najniższą ceną: 240147.54 oferta z najwyższą ceną: 240147.54

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o., HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, Handlowa 6, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 37704.92

 • Oferta z najniższą ceną: 37704.92 oferta z najwyższą ceną: 37868.83

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Sukcesywne dostawy gazu LPG

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRONAR Spółka z o.o., HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, Handlowa 6, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7340.16

 • Oferta z najniższą ceną: 7340.16 oferta z najwyższą ceną: 7340.16

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-12-31

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-12-31

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-12-31