Zamówienie Nr z dnia 2012-12-31 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości powiatowej zabudowanej drewnianym parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124 m2 i murowanymi budynkami gospodarczymi o pow. użyt. 107 m2 i 87 m2.

Tytuł PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości powiatowej zabudowanej drewnianym parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124 m2 i murowanymi budynkami gospodarczymi o pow. użyt. 107 m2 i 87 m2.
Data wydania 2012-12-31

 

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

na podstawie §2 , §16 ust. 1 uchwały nr XV/84/2000 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 14 marca 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego

 

 

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości powiatowej zabudowanej drewnianym parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124 m2 i murowanymi budynkami gospodarczymi o pow. użyt. 107 m2 i 87 m2. Na nieruchomość składają się działki o nr geod. 777/12 i nr 1315/5 o łącznej powierzchni 0,1619 ha położonej przy ul. 3 Maja i ul. Bocznej w Hajnówce, woj. podlaskie. Działki maja założone Księgi Wieczyste KW 14641 i KW17051.

 

Cena wywoławcza brutto 190 000 zł

 

Wadium ustala się na kwotę 20 000 zł.

 

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość położona jest na terenie zainwestowanym obiektami Zespołu Szkól Zawodowych, na którym adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością rozbudowy i przebudowy.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.


 

Warunki przetargu

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium a dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub osobom nie ustalonym na nabywcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez sprzedającego, Zarząd Powiatu Hajnowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.


 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 12 lutego 2013 R. O GODZ. 10
00


W lokalu nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

przy ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka


 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 lutego 2013 r. w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838, za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 30 tel. 085 682 60 89 oraz na stronie www.powiat.hajnowka.pl


 

Hajnówka, dn. 31.12.2012r.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-12-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-12-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-12-31