Zamówienie Nr 500032017-N-2017 z dnia 2017-09-21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane.

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane.
Numer 500032017-N-2017
Data wydania 2017-09-21

Ogłoszenie nr 500032017-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559887-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500006790-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41, 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.20.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” Zamówienie realizowane będzie w następujących częściach: Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród 2. Zakres robót objętych zamówieniem 2.1. Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród 1) Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1668B na odcinku Starzyna – Górny Gród, gmina Dubicze Cerkiewne, o długości 1565,83 m obejmuje: - roboty przygotowawcze, m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe dot. przepustów i znaków pionowych, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - odwodnienie, m.in. wykonanie przepustów pod koroną drogi, obudowę wlotów przepustów, zagęszczenie nasypów, - podbudowy, w tym: przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwa odsączająca, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa poboczy oraz nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalona jezdni, - roboty wykończeniowe, m.in. umocnienie skarp i dna rowów brukiem, wykonanie palisady, darniowanie krawędzi skarp, wykonanie przepustów pod zjazdami, - oznakowanie pionowe, - inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: projekt wykonawczy – zał. Nr 12, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 14, projekt organizacji ruchu – zał. Nr 15, przedmiar robót – zał. Nr 13 oraz kosztorys ofertowy – zał. Nr 2, dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 2.2. Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród 1) Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1666B na odcinku Witowo – Długi Bród, gmina Dubicze Cerkiewne, o długości 1323,41 m obejmuje: - roboty przygotowawcze, m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie krzaków i podszyć, roboty rozbiórkowe przepustów, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa poboczy oraz nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalana jezdni, - roboty wykończeniowe, m.in. darniowanie krawędzi skarp, wykonanie przepustów pod zjazdami oraz oczyszczenie rowów, - inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne. 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: projekt wykonawczy- zał. Nr 16, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 18, przedmiar robót – zał. Nr 17 oraz kosztorys ofertowy – zał. Nr 3, dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 2.3. Zalecenia dodatkowe dotyczące części 1 i części 2 zamówienia Zarówno dla części nr 1 jak i części nr 2, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: Zarówno dla części nr 1 jak i części nr 2, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy objętych ceną obejmuje także: a) urządzenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzgodnienie go z kompetentnymi jednostkami; Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z koniecznością ewentualnego zajęcia pasa drogowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie na czas budowy. b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru, oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych; c) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów oraz odpadów; d) naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego urządzeń lub innych elementów infrastruktury w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji inwestycji; e) demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu - jeżeli wystąpią; f) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione podmioty geodezyjne obejmującej wytyczenie trasy w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; g) zapewnienie obsługi laboratoryjnej w celu wykonania niezbędnych badań. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR; Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badań końcowych robót ulegających zakryciu, jak też badań oraz pomiarów określonych w STWiOR niezbędnych do dokonania odbioru końcowego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). h) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy: uzgodnienia, zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności związane z realizacją niniejszej umowy niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. i) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w STWiOR; j) Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy; k) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą; l) Zamawiający zaleca by każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia. m) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.); n) udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, a maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru robót; o) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.); p) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; q) cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne itp.; r) cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiar robót i kosztorys ofertowy jest poglądowy; s) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ; t) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 613032.83
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BUDOMOST Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37
Kod pocztowy: 15-522
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 754030,38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 754030,38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 754030,38
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 356947.88
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BUDOMOST Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37
Kod pocztowy: 15-522
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 439045.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 439045.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 439045.89
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-21