Zamówienie Nr 500069228-N-2017 z dnia 2017-12-04 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Powiat Hajnowski: „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap"

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Powiat Hajnowski: „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap"
Numer 500069228-N-2017
Data wydania 2017-12-04

Ogłoszenie nr 500069228-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.

Powiat Hajnowski: „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Puszcza i ludzie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 611793-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl, www.puszczailudzie.info

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie łącznie 116 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego. W zajęciach weźmie udział 29 grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Łącznie we wszystkich zajęciach ma wziąć udział 2900 osób, w jednych zajęciach powinno wziąć udział ok. 25 osób. Miejsce organizacji zajęć: obszar Puszczy Białowieskiej. Czas: zajęcia terenowe powinny zostać zorganizowane w terminie 01.11.2017 - 20.06.2019. Dokładne terminy do ustalenia z Zamawiającym. Czas trwania warsztatów minimum 4 godziny zegarowe, w tym 3 godziny w terenie. Grupa dzieci/młodzieży ze szkół znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego powinna odbyć 4 zajęcia w każdej porze roku. Grupa docelowa: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu hajnowskiego. 2. Cele zajęć terenowych: - wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia oraz rozbudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą, - wzrost wiedzy na temat Puszczy Białowieskiej, jej bogatej różnorodności biologicznej, - nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania roślin występujących pospolicie i chronionych, - analiza możliwych zmian w ekosystemach wynikających z działalności człowieka, - poznanie różnych form ochrony przyrody, - bezpośredni kontakt z przyrodą, - obserwowanie przyrody. 3.W ramach zajęć Wykonawca zorganizuje: Realizację bloku zawierającego następujące zagadnienia: I. Fauna i flora Puszczy Białowieskiej. Różnorodność biologiczna - Poznajemy Puszczę!. II. Funkcje i rola lasu dla człowieka oraz zwierząt. Znaczenie martwego drewna dla organizmów żywych. III. Cztery pory roku w Puszczy Białowieskiej. IV. Zagrożenia dla terenów przyrodniczych. Oddziaływanie człowieka na przyrodę - mocne i słabe strony. Potrzeba oraz formy ochrony Puszczy Białowieskiej. Co możemy zrobić dla Puszczy? poprzez: - ogólne wprowadzenie do tematyki ekologii, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, - obserwacje bezpośrednie, jak największej ilości gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie Puszczy Białowieskiej, - edukacyjne gry, zabawy terenowe w zakresie tematycznym zajęć, - zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami ochrony przyrody występującymi na terenie Puszczy Białowieskiej, - wyjaśnianie poprzez bezpośrednie obserwacje procesów, zjawisk zachodzących w przyrodzie w każdej porze roku. 4. Wykonawca zapewni: 4.1 Odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (trenerów). Trenerzy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne (np. wykształcenie o profilu przyrodniczym, licencję przewodnika) i doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych. 4.2 Salę, w których będzie mogła odbywać się część stacjonarna zajęć. 4.3 Transport autokarowy (ze szkoły do miejsca zajęć i z powrotem) uczestników warsztatów dla każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej z Powiatu Hajnowskiego biorącej udział w zajęciach. 4.4 Pakiet żywnościowy dla każdego uczestnika zajęć składający się z: opakowania – torba papierowa – 1 szt., wody niegazowanej o pojemności 500 ml, soku pomarańczowego lub jabłkowego o pojemności 200 ml, owocu (jabłko lub banan), rogala pakowanego pojedynczo z nadzieniem czekoladowym waga minimum 85 g, batonu czekoladowego. 4.5 Harmonogram zajęć, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego harmonogramu/planu. 4.6 Scenariusze zajęć edukacyjnych adekwatnych pod względem treści do poszczególnych etapów edukacji uczestników gwarantujące ciekawe i interaktywne przekazanie wiedzy. 4.7 Pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć w terenie: obejmujący min. długopis, twardą podkładkę, lupę itp. w ilości 1 sztuki na 2 osoby. 4.8 Dokumentowanie zajęć edukacyjnych w formie: - list uczestników zajęć - oświadczenia uczestników zajęć o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku - zdjęć na płycie CD/DVD nie mniej niż 100. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wysokiej jakości - w rozdzielczości umożliwiającej ich wykorzystanie do profesjonalnych wydruków np. w broszurach informacyjno-promocyjnych 4.9 Stosowanie we wszystkich działaniach logotypów wymaganych przez Program Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Wytycznymi http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 4.10 Przeprowadzenie pisemnej ewaluacji zajęć dla każdej uczestniczącej szkoły polegającej na: przeprowadzeniu ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników warsztatów oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji warsztatów uwzględniającego ich przebieg, analizę poruszanej tematyki, zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. 4.11. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z niniejszym przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80000 zł oraz utrzymywać ją przez cały okres obowiązywania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

 

Dodatkowe kody CPV: 63000000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 266466.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Open Education Group Sp. z o.o.
Email wykonawcy: open@openeducation.pl
Adres pocztowy: ul. Modlińska 1
Kod pocztowy: 15-066
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 159854.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159854.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247312.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-12-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-04

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-04