Zamówienie Nr 500077431-N-2017 z dnia 2017-12-19 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”
Numer 500077431-N-2017
Data wydania 2017-12-19

Ogłoszenie nr 500077431-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 629066-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41, 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.36.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: "Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”. Zamówienie realizowane jest w 4 częściach, jak niżej: Część 1 - Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95: 6 000 litrów, Część 2 - Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON: 55 000 litrów, Część 3 - Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego: 15 000 litrów, Część 4 - Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: 1 400 litrów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 09130000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09133000-0, 09134100-8, 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Część 1 - Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zachodzi przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 1.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Część 2 - Zadanie 2 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zachodzi przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 2.

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Część 4 - Zadanie 4 – Sukcesywne dostawy gazu LPG

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zachodzi przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 4.

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Część 3 - Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34024.39
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna Irena Puławska Roman Puławski
Email wykonawcy: firmaopal@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Targowa 84
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 41850
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41850
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41850
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-19