Zamówienie Nr 510063518-N-2019 z dnia 2019-04-02 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Powiat Hajnowski: Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Powiat Hajnowski: Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"
Numer 510063518-N-2019
Data wydania 2019-04-02

Ogłoszenie nr 510063518-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.

Powiat Hajnowski: Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Puszcza i ludzie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515769-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540034939-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl, www.puszczailudzie.info

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Puszcza Białowieska" wg następującego opisu: Zamawiający posiada pliki gry w formacie idml i indd. 1.Założenia gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska” • Ilość: 1000 szt. • Opis gry dydaktycznej Komplet gry dydaktycznej „Puszcza Białowieska” stanowią następujące elementy: opakowanie, plansza do gry, 8 pionków, kostka do gry, 120 kart z pytaniami, instrukcja dla graczy, karta z odpowiedziami. • Plansza do gry Plansza oklejana Wymiar: ok.480x480 mm +/-10 mm Materiał: tektura szara 2,0 mm + płótno 100 g Druk: 4/1 • Karty Wymiar: ok.70x100 mm +/-10 mm, zaokrąglone rogi Materiał: junior 250 g Druk: 4/4, niespadowy Ilość: 120 sztuk Pakowanie: woreczek strunowy W zestawie znajduje się 120 kart z pytaniami. Na awersie każdej karty zamieszczone jest jedno pytanie odnoszące się do przyrody Puszczy Białowieskiej i 3 odpowiedzi. Na rewersie karty znajduje się rysunek puszczańskiego zwierzęcia. Pionki do gry - Pionki przedstawiają 8 zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej - żubra, wilka, zająca, rysia, sarnę, dzika, lisa, bobra. Każdy z pionków powinien być w innym kolorze. Pionki powinny być zapakowane w woreczku strunowym. Ilość: 8 szt. Wymiar (wysokość): ok. 30 mm +/-5 mm, Szerokość pionków od 4 do 10 mm Materiał: plastik lub drewno Pionki muszą stać samodzielnie na planszy, w razie potrzeby należy je wykonać na stabilnej podstawce, która umożliwi bezproblemowe stanie pionka na planszy. • Kostka do gry Ilośc:1 szt. Wymiar: ok.16 mm Materiał: plastik lub drewno (odpowiednio do pionków: pionki plastikowe - kostka plastikowa, pionki drewniane - kostka drewniana) Kolor: dowolny, oczka 1-6 Pakowanie: woreczek strunowy • Karta odpowiedzi Poprawne odpowiedzi umieszczone zostaną na karcie z odpowiedziami Wymiar: ok. 240x210 mm +/-10 mm Materiał: duoboard 250 g Druk: 4/4 • Instrukcja gry Instrukcja, 2 str. Wymiar: ok. 240x180 mm +/-10 mm Materiał: offset 100 g Druk: 1/1 • Opakowanie Pudełko wieko-denko Wymiar: ok. 250x250x50 mm +/-10 mm Materiał: tektura szara ok.1,2 mm + płótno 100 g Druk: 4/0 wieko, 4/0 denko Na awersie pudełka - tytuł gry i ilustracja nawiązująca do planszy, na bokach pudełka – z jednej strony logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z drugiej strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolorze, druk4/4 2. Projekt graficzny wszystkich wymienionych pozycji wymaga akceptacji Zamawiającego przed ostatecznym wydrukiem gry. 3. Zasady dostarczenia: • Wykonawca zobowiązuje się wykonać druk i dostarczyć przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego: 17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 25 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własne ryzyko i na własny koszt, w terminie 20 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji wydruku próbnego, jednak nie później niż termin trwania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się do zapakowania gier w trwałych kartonach pakowanych do max. 10 kg. • Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 37524200-9

 

Dodatkowe kody CPV: 37524100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 46573.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Multico Oficyna Wydawnicza
Email wykonawcy: biuro@multicobooks.pl
Adres pocztowy: ul.Aleje Jerozolimski 53
Kod pocztowy: 00-697
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67650.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-04-02