Zamówienie Nr 510907-N-2017 z dnia 2017-05-18 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2020”

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2020”
Numer 510907-N-2017
Data wydania 2017-05-18
Termin składania uwag do oferty 2017-06-01

Ogłoszenie nr 510907-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.powiat.hajnowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma papierowa
Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,ul. A.Zina 1,17-200 Hajnówka, Ip.pokój Nr 19(sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2020”
Numer referencyjny: OA.272.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017-2020. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: CZĘŚĆ 1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych: a/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego, b/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, c/ Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, d/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w okresie: 36 miesięcy w terminie: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020r. CZĘŚĆ 2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC/KR, Ass.), zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ - wykaz pojazdów. Polisy winny być wystawiane indywidualnie dla każdego z pojazdów, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8. Termin zakończenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ- 30.06.2020r.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66516100-1

66513200-1

66515100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 30%
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-07-01 00:00:00   lub zakończenia: 2020-06-30 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj.: - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) i/ lub - zezwolenie Ministra Finansów na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.), i/lub - uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność ubezpieczeniową przed dniem 28.08.1990r.), i/lub - uprawnienia i/lub zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do powyższego warunku . Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do powyższego warunku . Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) i/ lub 2. zezwolenie Ministra Finansów na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.), i/lub 3. potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego i/lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność ubezpieczeniową przed dniem 28.08.1990r.), i/lub 4. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę i/lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIW

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-01 , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DELIKTOWA I KONTRAKTOWA Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpiło przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, czyste straty finansowe (rozumiane jako uszczerbek majątkowy, nie będący szkodą osobową lub rzeczową). W przypadku szkód na osobie ochroną objęty jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia oraz utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Szkoda rzeczowa- rozumiana jako następstwo utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres obejmuje szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 2 SIWZ oraz w załącznikach jak i każdej lokalizacji, w której prowadzona jest działalność, bez względu na przemieszczania się jednostek pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) za szkody wyrządzone na terytorium RP (z włączeniem odpowiedzialności wskazanej w dalszej części opisu zakresu ubezpieczenia) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, wykorzystywanego w tej działalności przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z podległymi jednostkami w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych z przeniesieniem ognia. Rozszerzona o Odpowiedzialność Cywilną za szkody z tytułu wypadków przy pracy (OC pracodawcy); z podlimitem 300.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, (odszkodowanie wypłacane jest ponad kwotę świadczeń należnych poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). W rozumieniu treści niniejszej klauzuli za pracownika uznaje się także osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz Ubezpieczającego, a także osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie stosunku prawnego łączącego strony, w szczególności za studentów oraz uczniów odbywających praktyki zawodowe jak również wolontariuszy i stażystów, praktykantów, osób skierowanych do prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych do prac publicznych i społecznie użytecznych; Odpowiedzialność Cywilna zostaje ponadto rozszerzona o: odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania i eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych, oraz związanych z dostarczanie i przetwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby własne zamawiającego, w związku z użytkowaniem przez Zamawiającego urządzeń takich jak agregaty prądotwórcze; odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, a także pracownikom w związku z remontem, rozbudową, modernizacją budynków; odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu w także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, zwłaszcza wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, a także z tytułu gospodarki odpadami, podlimit 250.000,00zł; odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; podlimit 500.000,00zł; odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa); podlimit 100.000,00zł odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym także w zakresie zarządzania drogami publicznymi bez prawa do regresu; odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników, również poza granicami RP- podlimit 100.000,00zł, odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci, młodzieży, podopiecznych, wychowanków poza placówkami wskazanymi w SIWZ, na terenie kraju i poza jego granicami- podlimit 100.000,00zł, odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/podopiecznym w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych, wychowawczych oraz poza tymi placówkami, odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z posiadaniem, prowadzeniem, administrowaniem, utrzymaniem w należytym stanie placów zabaw, boisk sportowych, parkingów, drzewostanów, parków, ścieżek rowerowych, kładek, szaletów publicznych, terenów przedmiotu dzierżaw, cmentarzy obiektów sportowych i rekreacyjnych, stadionów, siłowni na powietrzu, itp. odpowiedzialność za szkody za rzeczy przyjęte do przechowywania (szatnie), podlimit 50.000 zł na wszystkie zdarzenia, i 10.000 zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych, odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych: podlimit 500.000,00 zł, odpowiedzialność za szkody wynikające z tytułu administrowania utrzymania w należytym stanie dróg, ulic poboczy i chodników (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) za szkody powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71 poz. 838 z późn. zm.), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, łączna długość dróg Zamawiającego: 503,944 km zgodnie z wykazem dróg-załącznik nr 8 do SIWZ) a w szczególności: spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, przełomów zapadnięć części jezdni itp. wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników, jezdni spowodowanym zaśmieceniem, porzuceniem przedmiotów i materiałów oraz namułami), spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) oraz zadrzewieniem pasa drogowego, spowodowane uszkodzeniami włazów kanalizacji deszczowej, spowodowane brakiem uszkodzonych odcinków dróg, poboczy, chodników, spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg ,konserwacji, lub wadliwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, pod warunkiem oznakowania tych miejsc zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innymi aktualnymi przepisami, spowodowane nieodpowiednim oznakowaniem ulic poboczy i chodników, powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów oraz nienależycie działającymi urządzeniami odprowadzającymi wodę z dróg i chodników, spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią pionową i poziomą spowodowaną zadrzewieniem, spowodowane złym stanem technicznym mostów, wiaduktów, itp. spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi oraz poprzez jednostki zamawiającego, spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, (w tym uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg), spowodowane prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, w tym wszelkie uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego. odpowiedzialność za zatrucia pokarmowe – salmonella, czerwonka i inne zatrucia przenoszone drogą pokarmową (dotyczy prowadzonych stołówek, zbiorowego żywienia, dotyczy także organizowanych imprez okolicznościowych, punktów wydawania posiłków dla podopiecznych, itp); z podlimitem 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem 1.000.000,00 zł, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki podległe w związku z wykonywaniem zadań statutowych; odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu,lub innej podobnej formy, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności związanej z administrowaniem budynkami (w tym administracja zlecona samoistna), lokalami mieszkalnymi (przeglądy, remonty bieżące związane z przeprowadzonymi przeglądami, bieżąca konserwacja i eksploatacja, zawieranie umów z dostawcami mediów do budynków, zawieranie umów najmu z najemcami, pobieranie opłat od najemców za lokale itp.), odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu wynajmu nieruchomości, sal gimnastycznych, klasowych, urzędu, biblioteki i innych należących do jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 2 SIWZ i w załącznikach lub ich holi, korytarzy, chodników, placy itd. w celu organizacji imprez, balów, zabaw, itp.; z podlimitem 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem prac remontowych, konserwacji, prac remontowo-budowlanych, w tym powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi, wynikłe z jej wadliwego wykonania. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli zamawiający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych , podlimit 1000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewłaściwego składowania śmieci i odpadów. odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez bezpańskie zwierzęta, podlimit 50.000,00zł odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, stażystów, praktykantów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznych, osoby skierowane do wykonywania prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, odpowiedzialność z tytułu wykonywania władzy publicznej Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej, w tym: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, za szkody wyrządzone poprzez wydanie ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, powstałych w wyniku niewypłacalności, wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. Zakres terytorialny RP, Klauzule obligatoryjne: 2. klauzula warunków i taryf, 3. klauzula stempla pocztowego/bankowego 4. klauzula uznania, Franszyzy i udziały własne zniesione. Uwaga !! Klauzule dodatkowe wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 – Część F1 i F2 kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej (zakres „ponadminimalny” – fakultatywny). Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia (obligatoryjny). Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (minimalny, obligatoryjny) wraz z klauzulami wymienionymi w załączniku Nr 10 do SIWZ. Ochrona obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: Ogień(także bez widocznego płomienia) w tym również osmalenie i przypalenie, dym i sadza, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu (w tym uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, pojazdu drogowego jego części, lub przewożonego nim ładunku, niezależnie od tego czy pojazd należy do Zamawiającego czy nie, dotyczy także pojazdów pracowników Zamawiającego), uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego bagażu, huragan, wiatr bez względu na jego siłę, deszcz nawalny i ulewny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, pękanie wskutek mrozu, zalanie na skutek szybkiego topnienia śniegu gradu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi (ochrona obejmuje również szkody powstałe jako następstwa działalności człowieka, z ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego), huk ponaddźwiękowy, działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, zalanie przez nieszczelny dach lub okna, podniesienia się wód gruntowych, upadek drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do Zamawiającego lub znajdujących się na jego terenie. Działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, działanie ognia, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochrona od szkód powstałych wskutek: 1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 2) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umowa ubezpieczenia. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie( łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku). Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego / uszkodzonego mienia (przy ustaleniu sumy ubezpieczenia na podstawie wartości księgowej brutto) wg definicji: Odszkodowania będą wypłacone: przy szkodach częściowych w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przy szkodach całkowitych w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych. Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. Odszkodowania wypłacane będą do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia, bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, wieku przedmiotu ubezpieczenia, umorzenia czy też amortyzacji. Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastację, kradzież zwykłą, kradzież zuchwałą, koszty naprawy zabezpieczeń. Kradzież z włamaniem – rozumianą jako dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia. Rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia lub doprowadzenie do stanu bezbronności, zmuszenie do oddania kluczy lub do otwarcia lokalu, albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. Wandalizm – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Dewastacja- rozumiana jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, bez względu na sposób uzyskania dostępu do zdewastowanego mienia. Kradzież zwykła- dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Kradzież zwykła dotyczy każdego mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu powierzonego. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu oraz dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia. Kradzież zuchwała- rozumiana jako zabór mienia przez przez sprawcę, który swoim jawnym zachowaniem – kradzież, na oczach pokrzywdzonego” - wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, stosując przemoc bez znamion gwałtu na osobie. WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH: 1. klauzula reprezentantów 2. klauzula warunków i taryf 3. klauzula stempla pocztowego/bankowego 4. klauzula ratalna 5. klauzula prolongacyjna 6. klauzula uznania 7. klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 8. klauzula przewłaszczenia mienia 9.klauzula przechowywania mienia 10. klauzula lokalizacji 11. klauzula połączenia 12. klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych 13. klauzula automatycznego pokrycia 14. klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych 15. klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia 16. klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia 17. klauzula aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 18. klauzula zgłaszania szkód 19. klauzula 72 godzin 20. klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 21. klauzula terminu dokonania oględzin 22. klauzula rzeczoznawców 23. klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 24. klauzula szybkiej likwidacji szkód 25. klauzula wypłaty zaliczki 26. klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 27. klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem Vat 28. klauzula poszukiwania wycieków 29. klauzula niezmienności stanu faktycznego 30. klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 31. klauzula restytucji mienia 32. klauzula odbudowy w innej lokalizacji 33. klauzula odkupienia urządzeń 34. klauzula odtworzenia dokumentów 35. klauzula kosztów akcji ratowniczej 36. klauzula kosztów ewakuacji 37. klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna 38. klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych 39. klauzula katastrofy budowlanej 40. klauzula dewastacji (wandalizmu) 41. klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 42. klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 43. klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 44.klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini cargo) 45.klauzula szkód mechanicznych 46.klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt. 2 SIWZ oraz w załącznikach oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność, bez względu na przemieszczania się jednostek pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny zgodnie z załącznikiem nr ……. do SIWZ wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego należący i użytkowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z jednostkami organizacyjnymi. Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania franszyz / udziałów własnych, niezależnie od ich rodzaju. System ubezpieczenia: według wartości odtworzenia zniszczonego / uszkodzonego mienia, wiek mienia do 7 lat Sumy ubezpieczenia łącznie: sprzęt elektroniczny stacjonarny: 345.904,20zł sprzęt elektroniczny przenośny: 296.031,84zł kopiarki, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne 87 579,04 zł koszty dodatkowe: 70.000,00 zł ( koszty odtworzenia danych, oprogramowania i nośniki danych, zwiększone koszty działalności)- w systemie na pierwsze ryzyko, Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (obligatoryjny) Sprzęt stacjonarny teren RP, Sprzęt przenośny teren Europy Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja, działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, działanie wiatru, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, przepięcia, zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Zakresem objęta jest również kradzież zwykła z limitem 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Kradzież zwykła - dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Kradzież zwykła dotyczy każdego mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu powierzonego. Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego /uszkodzonego mienia wg definicji: Wartość odtworzeniowa - cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Cenę nabycia jednostki, której nie ma już w sprzedaży, ustala się na podstawie ostatniego dostępnego cennika, z korektą na podstawie oficjalnego indeksu wzrostu inflacji (wzrostu cen). Obligatoryjnie zostają zniesione franszyzy i udziały własne. WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH: 1.klauzula reprezentantów 3.klauzula warunków i taryf 3.klauzula stempla pocztowego/bankowego 4.klauzula ratalna 5.klauzula prolongacyjna 8.klauzula przewłaszczenia mienia 9. klauzula przechowywania mienia 10.klauzula lokalizacji 11.klauzula połączenia 12.klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych 13.klauzula automatycznego pokrycia 14.klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych 18.klauzula zgłaszania szkód 19.klauzula 72 godzin 21.klauzula terminu dokonania oględzin 23.klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 24.klauzula szybkiej likwidacji szkód 25.klauzula wypłaty zaliczki 26.klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 27.klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 31.klauzula restytucji mienia 38.klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna 46.klauzula szkód mechanicznych 41.klauzula dewastacji (wandalizmu) 45.klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo) 47.klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych 48.klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego poza miejscem ubezpieczenia UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby oraz inne przedmioty szklane od stłuczenia, rozbicia. W ramach ubezpieczenia objęte są udokumentowane koszty ustawienia rusztowań, drabin demontażu, montażu oraz transportu. Suma ubezpieczenia 20 000 złotych na jedną lokalizację.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

zakres ochrony ubezpieczeniowej

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ. 1.3. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie AC / KR Ubezpieczenia NNW Ubezpieczenie Assistance 1.4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Zakres ubezpieczenia: Zgodny z Ustawą z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn zm.). Sumy gwarancyjne: podstawowe. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji, pod warunkiem dostarczenia wniosku o ubezpieczenie do Ubezpieczyciela. Klauzule obligatoryjne: 2.klauzula warunków i taryf , 3.klauzula stempla pocztowego/bankowego, 4.Klauzula ratalna 1.5. Ubezpieczenie Auto Casco Zakres ubezpieczenia (minimalny, obligatoryjny) auto – casco Pełen zakres ubezpieczenia Auto Casco wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży z użyciem przemocy (rozbój), zaboru w celu krótkotrwałego użycia (dotyczy zarówno pojazdów, jak i wyposażenia) Zakres terytorialny: RP+ terytorium państw europejskich z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Franszyza integralna - 200,00 zł Udział własny / franszyza redukcyjna: zniesione (dotyczy również szkód kradzieżowych). Amortyzacja zniesiona z wyłączeniem ogumienia. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (stała suma ubezpieczenia). Wymagany warunek dotyczący nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia. Rozliczenie kosztów naprawy pojazdu w oparciu o wariant warsztat Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing (pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę zgody leasingodawcy na ubezpieczenie pojazdów za pośrednictwem Brokera na warunkach SIWZ) w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu, objęcia w posiadanie/ przyjęcia w leasing (na podstawie faktury), zaś zgłoszenie Wykonawcy pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu zakupu, objęcia w posiadanie/ przyjęcia w leasing pojazdu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem że: Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów w zakresie ubezpieczenia AC jest uzależnione od przedstawienia Wykonawcy pojazdu do oględzin lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej przy czym wymóg ten nie dotyczy: - pojazdów fabrycznie nowych, które są odbierane bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowane ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu; - pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w ostatnim dniu obowiązującej umowy ubezpieczenia AC, a w przypadku gdy obowiązująca umowa ubezpieczenia AC została zawarta z innym niż Wykonawca ubezpieczycielem – dodatkowo pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do Wykonawcy kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz złożenia przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. Dla tych pojazdów ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po wygaśnięciu dotychczasowej umowy ubezpieczenia w zakresie AC.” Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do ubezpieczenia bez względu na rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub ich brak, nie będzie też wymagał montażu nawigacyjnych systemów zabezpieczenia pojazdów. Rozliczenie składki w sytuacjach zbycia pojazdu, zakończenia leasingu nastąpi co do dnia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą wyrejestrowania, zbycia, lub zakończenia leasingu. W przypadku zbycia pojazdu składka ubezpieczeniowa podlega zwrotowi, jeżeli w trakcie trwania aktualnego, rocznego okresu ubezpieczenia nie zostało wypłacone odszkodowanie. Składka do zwrotu naliczona będzie w systemie pro rata temporis, bez uwzględniania kosztów administracyjnych. Wypłata odszkodowania nie będzie pomniejszona w przypadku naruszenia powszechnych przepisów ruchu drogowego w trakcie poruszania się jako pojazd uprzywilejowany. Ubezpieczyciel nie stosuje wymogu zabezpieczenia pojazdu w trakcie trwania i podejmowania czynności akcji ratowniczych ( z wyłączeniem sytuacji nieuzasadnionego pozostawienia pojazdu bez nadzoru). Postępowanie regresowe: Wszystkie szkody zaistniałe w pojazdach Zamawiający może zgłaszać z ubezpieczenia Autocasco. Do Ubezpieczyciela należy obowiązek dochodzenia roszczeń regresowych (i zawarcia informacji o takich szkodach w statystyce szkodowej). 1.klauzula warunków i taryf 2.klauzula stempla pocztowego/ bankowego 3.klauzula ratalna 4.klauzula prolongacyjna 5. klauzula zgłaszania szkód. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych zgodnie z terminami wyznaczonymi w załączniku nr 8 do SIWZ- wykaz pojazdów Definicje klauzul w pkt. 2. Uwaga! Zamawiający nie może odliczyć podatku VAT od zakupów – wszystkie sumy ubezpieczenia Auto Casco należy przyjąć w wartości brutto ( z VAT ). Sumy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert. W przypadku wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SIWZ, wykonawca każdorazowo określi (zaktualizuje) wartości pojazdów na dzień zawarcia ubezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt. 1.6. Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł./1 os na wypadek śmierci oraz 100% inwalidztwa w stosunku do każdego pasażera z zastrzeżeniem limitu ilości miejsc określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dotyczy pojazdów wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ- wykaz pojazdów. Klauzule obligatoryjne: 2.klauzula warunków i taryf , 3.klauzula stempla pocztowego/bankowego, 4.klauzula ratalna, 1.7. Ubezpieczenia assistance (minimalny, obligatoryjny). Warunki ubezpieczenia, zakres, limity pokrycia -zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela. Zakres świadczeń Assistance nie jest uzależniony od miejsca zaistnienia zdarzenia, tj. nie ma zastosowania limit odległości od miejsca zamieszkania osoby mającej tytuł prawny do posiadania pojazdu. Zakres obejmuje minimum pomoc wskutek wypadku, awarii, unieruchomienia, braku paliwa, kradzieży pojazdu lub jego części umożliwiającej dalszą jazdę, wynajem pojazdu zastępczego, naprawa na miejscu zdarzenia, pomoc informacyjna dla kierowcy oraz osób poszkodowanych, pomoc serwisową, pomoc w podróży (zakwaterowanie, wynajem pojazdu zastępczego , pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania). Pojazdy należące/użytkowane przez Starostwo poruszają się w odległości powyżej 600km od siedziby. Ochroną Assistance objęte będą samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zakres terytorialny – RP, Europa. Pojazdy z wykazu – załącznik Nr 8 poz. 27 BHA 82 AE, poz. 28 BHA N 017 oraz poz. 31 BHA Y 777 – zakres terytorialny RP, Europa z rozszerzeniem o kraje WNP( Białoruś, Rosja Ukraina).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

zakres ochrony ubezpieczeniowej

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.05.2017. Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2020”

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-18