Zamówienie Nr 513944-N-2018 z dnia 2018-02-06 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Powiat Hajnowski: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Powiat Hajnowski: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap
Numer 513944-N-2018
Data wydania 2018-02-06
Termin składania uwag do oferty 2018-02-14

Ogłoszenie nr 513944-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.

Powiat Hajnowski: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Puszcza i ludzie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
    Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży pn. "Zaakceptuj żubra" w ramach projektu "Puszcza i ludzie” (łącznie 15 warsztatów - po 3 warsztaty dla każdej z 5 zgłoszonych szkół i 1 konferencji podsumowującej dla wszystkich uczestników warsztatów). Tematyka warsztatów: - Biologia i ekologia żubra. - Historia żubra. Udany przykład restytucji gatunku. - Zagrożenia gatunku żubr – czy są w obecnych czasach? - Jak wygląda ochrona gatunku w Polsce i na świecie, czy jest wystarczająca? - Akceptacja żubra a rola tego gatunku jako wizerunku Podlasia. Przy realizacji każdego zagadnienia powinny zostać omówione zasady postępowania w przypadku spotkania lub problemów z żubrem. Miejsce organizacji warsztatów: obszar Puszczy Białowieskiej, gmina Białowieża Czas: warsztaty i konferencja powinny zostać zorganizowane w terminie 01.04.2018 -30.11.2018. Grupa docelowa: młodzież ze szkól powiatu hajnowskiego (klasa VI - VII SP, klasy gimnazjalne, szkoły średnie). Dokładny opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

63000000-9

55522222-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego lub przewodnictwa.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolność techniczna - Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów o tematyce przyrodniczej z podaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, że te usługi zostały wykonane w sposób należyty. (Załącznik nr 5 do SIWZ) - dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) zdolność zawodowa - Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą: odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe kierunkowe: przyrodnicze, biologiczne, leśne, ochrony środowiska, biologii lub uprawnienia licencjonowanego przewodnika po Białowieskim Parku Narodowym oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych np. w formie wykładów, prelekcji lub opracowania i opublikowania co najmniej dwóch scenariuszy, publikacji naukowych i branżowych na temat żubra z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wg Załącznika Nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem bądź innym właściwym organem, sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy pzp jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. z 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie zawodowe kadry

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności z powodu: 1) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp. lub zmiany Wykonawcy, o której mowa w w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; 3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 5) z powodu okoliczności siły wyższej, w tym w szczególności wystąpienia powodzi, wichury, pożaru, epidemii i innych zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 6) Zakazów wstępów do Puszczy Białowieskiej wynikających z przepisów prawa lub zaleceń uprawnionych organów trwających dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, w którym zgodnie z umową miał się odbyć warsztat lub zajęcia; 7) Z powodu zmiany okoliczności realizacji niniejszej umowy tj. braku możliwości realizacji zajęć przez grupę warsztatową lub konferencyjną z uwagi na nieplanowane ograniczenie liczby uczestników; 8) Zaistnienia zmiany nieistotnej, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie; 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wnioskodawca udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

3

Nazwa:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży pn. "Zaakceptuj żubra"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży pn. "Zaakceptuj żubra" w ramach projektu "Puszcza i ludzie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejsce organizacji warsztatów: obszar Puszczy Białowieskiej, gmina Białowieża Czas: warsztaty i konferencja powinny zostać zorganizowane w terminie 01.04.2018 -30.11.2018. Dokładne terminy do ustalenia z Zamawiającym. Grupa docelowa: młodzież ze szkól powiatu hajnowskiego (klasa VI - VII SP, klasy gimnazjalne, szkoły średnie). Przewidywana liczba uczestników jednego warsztatu 25 osób + 2 opiekunów. Łącznie 405 osób warsztaty, 150 osób konferencja młodzieżowa. 2. Cele warsztatów: - wzrost wiedzy młodzieży na temat żubra, jego biologii i metod ochrony oraz zwiększenie akceptacji społecznej dla tego gatunku, - zdobycie wiedzy i umiejętności przedstawiania problemów w niekonwencjonalnej, nowatorskiej formie. 3. Tematyka warsztatów (wybór tematu nastąpi przez losowanie, każdy temat powinien zostać zrealizowany): 3.1 Biologia i ekologia żubra. 3.2 Historia żubra. Udany przykład restytucji gatunku. 3.3 Zagrożenia gatunku żubr – czy są w obecnych czasach? 3.4 Jak wygląda ochrona gatunku w Polsce i na świecie, czy jest wystarczająca? 3.5 Akceptacja żubra a rola tego gatunku jako wizerunku Podlasia. Przy realizacji każdego zagadnienia powinny zostać omówione zasady postępowania w przypadku spotkania lub problemów z żubrem. 4. W ramach zajęć Wykonawca zorganizuje: 4.1 Nabór 5 szkół powiatu hajnowskiego do uczestnictwa w warsztatach. 4.2 Spotkanie organizacyjne dla zgłoszonych do udziału w projekcie nauczycieli, dyrektorów ich szkół oraz trzyosobowych reprezentacji uczniów. 4.3 Realizację w zamówieniu łącznie 15 warsztatów (po 3 warsztaty dla każdej z 5 zgłoszonych szkół) i 1 konferencji podsumowującej dla wszystkich uczestników warsztatów i osób zaproszonych. 4.4 Sporządzenie konspektów wszystkich 3 zajęć warsztatowych na 3 tygodnie przed realizacją działań i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Konspekt powinien zawierać takie elementy, jak: cel zajęć, opis przebiegu zajęć, stosowane środki dydaktyczne, proponowane aktywności, gry/zabawy. Zamawiający ma prawo wnieśc uwagi do przedstawionych konspektów. 4.5 Realizację pierwszych 6-godzinnych warsztatów (osobnych dla każdej z 5 uczestniczących szkół) o charakterze terenowym zapoczątkowanych prezentacją multimedialną na temat żubra. Prezentacja multimedialna powinna uwzględniać następujące zagadnienia: - Biologia i ekologia żubra - Historia żubra. Udany przykład restytucji gatunku - Zagrożenia gatunku żubr – czy są w obecnych czasach? - Jak wygląda ochrona gatunku w Polsce i na świecie, czy jest wystarczająca? - Akceptacja żubra a rola tego gatunku jako wizerunku Podlasia. Przy realizacji każdego zagadnienia powinny zostać omówione zasady postępowania w przypadku spotkania lub problemów z żubrem. Wykonawca przedstawi prezentację do akceptacji Zamawiającego minimum 2 tygodnie przed realizacją pierwszych warsztatów. Prezentacja multimedialna powinna się odbyć w sali konferencyjnej zaopatrzonej w niezbędny sprzęt do prowadzenia wykładu, na terenie miejscowości Białowieża. Część terenowa prowadzona będzie na terenie obiektów Białowieskiego Parku Narodowego jako kontynuacja i uzupełnienie wiedzy przekazanej podczas prezentacji teoretycznej. Prowadzącymi pierwsze warsztaty muszą być specjaliści i eksperci posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe: przyrodnicze, biologiczne, leśne, ochrony środowiska, biologii oraz uprawnienia licencjonowanego przewodnika po Białowieskim Parku Narodowym, itp. i posiadający doświadczenie polegające na prowadzeniu w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych dla młodzieży o czasie trwania co najmniej 2 godziny lekcyjne każdy, dotyczących tematyki związanej z żubrem. Spotkanie z uczestnikami zajęć - dyskusja i wybór środka przekazu podczas warsztatów praktycznych spośród: drama, poezja lub proza, fotografia, poster, wywiad lub debata. 4.6 Realizację drugich 6-godzinnych warsztatów praktycznych w szkołach uczestniczących. Warsztaty polegać będą na praktycznej nauce przekazania konkretnej treści (zagadnień dotyczących żubra, które wybrały szkoły) za pomocą wybranego środka przekazu - dramy, poezji lub prozy, fotografii, posteru, wywiadu lub debaty. Do prowadzenia warsztatów muszą zostać zaangażowani instruktorzy - specjaliści danych zawodów (aktorzy, poeci, nauczyciele języka polskiego, fotograficy, plastycy, dziennikarze, mediatorzy) mający poświadczone doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć edukacyjnych skierowanych do młodzieży polegające na prowadzeniu w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch warsztatów edukacyjnych dla młodzieży (odpowiednio: aktorskich, fotograficznych, dziennikarskich, poetyckich/pisarskich, plastycznych) o czasie trwania co najmniej 2 godziny lekcyjne. Wykonawca ma obowiązek przedstawić propozycję osób prowadzących warsztaty praktyczne wraz z ich doświadczeniem dla Zamawiającego minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem do akceptacji. Zamawiający ma prawo wymagać zmiany osób prowadzących, jeżeli proponowane osoby nie będą miały potwierdzonego wykształcenia zawodowego i doświadczenia. 4.7 Realizacja trzecich 6-godzinnych warsztatów, które są kontynuacją wcześniejszego warsztatu prowadzonego przez specjalistę kształcącego młodzież w dziedzinie przekazywania treści wybranym środkami przekazu. Odbywają się na terenie szkół, które zadeklarowały udział w warsztatach. Ich celem jest ocena i dopracowanie projektów, które przedstawią po warsztatach uczniowie. 4.8 Młodzieżowa konferencja: „Zaakceptuj żubra” - adresowana do wszystkich uczestników, a także dyrekcji uczestniczących szkół, oficjalnych gości (np. przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń). W trakcie konferencji uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą, przedstawienia rozwiązania postawionego problemu w formie różnorodnych środków przekazu, czyli różnych form artystycznych i kulturalnych. Przewidywany program konferencji: 9.00 Rejestracja uczestników konferencji i zaproszonych gości 9.30 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników i wszystkich przybyłych, przedstawienie planu dnia 9.40-11.20 Wystąpienia przedstawicieli szkół uczestniczących w warsztatach, przedstawienie powstałych w trakcie zajęć warsztatowych projektów, prac i prezentacji, zaprezentowanie wypracowanych rozwiązań problemów związanych z gatunkiem żubr 11.20 -11.50 Przerwa kawowa/herbaciana 11.50 -12.35 Wykład „Po co chronić przyrodę? Czy to się nam opłaca?” 12.35 -13.35 Dyskusja podsumowująca z udziałem przedstawicieli szkół i zaproszonych gości 13.40 Zakończenie konferencji. 5. Wykonawca zapewni: 5.1 Odpowiednio wykwalifikowaną kadrę prowadzącą warsztaty. Prowadzący muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i potwierdzone doświadczenie. 5.2 W pełni wyposażoną salę konferencyjną na realizację konferencji młodzieżowej z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników konferencji (150 osób), z oddzielnym pomieszczeniem na ubrania wierzchnie i catering. 5.3 Moderatora konferencji. 5.4 Eksperta do wygłoszenia wykładu podczas konferencji „Po co chronić przyrodę? Czy to się nam opłaca?” z udokumentowanymi kwalifikacjami w zakresie wiedzy przyrodniczej i doświadczeniem. 5.5 Transport autokarowy wyposażony w miejsca siedzące dla wszystkich pasażerów, dla wszystkich 5 szkół na pierwsze warsztaty do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego z poszczególnych szkół i na konferencję podsumowującą. Autokar powinien mieć aktualne badania techniczne. 5.6 Bilety wstępu do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego dla wszystkich uczestników warsztatów i ich opiekunów. 5.7 Harmonogram zajęć, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie 2 tygodni przed realizacją warsztatów. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego harmonogramu/planu, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę. 5.8 Odpowiednią ilość pomocy dydaktycznych oraz wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów w zależności od wybranej formy, np. papier, flamastry, farby, klej, kredki, brystol, kamery do nagrywania. 5.9 Przeprowadzenie ewaluacji uwzględniającej przebieg warsztatów, analizę poruszanej tematyki, zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. 5.10 Catering podczas wszystkich warsztatów: • napoje gorące: kawa czarna sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, herbata owocowa – bez ograniczeń • dodatki do napojów gorących: mleko do kawy, cytryna do herbaty, cukier – bez ograniczeń • 2 rodzaje soku owocowego (podane w dzbankach), woda gazowana, niegazowana - min. 0,5 l./osobę • 2 rodzaje ciasta – min. 250g/osobę • ciastka kruche (mieszanka, minimum 3 rodzaje) • 2 rodzaje owoców (jeden owoc krajowy, jeden owoc południowy) – min. 1 szt./osobę 5.11 Catering podczas konferencji : • napoje gorące: kawa czarna sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, herbata owocowa – bez ograniczeń • dodatki do napojów gorących: mleko do kawy, cytryna do herbaty, cukier – bez ograniczeń • 3 rodzaje soku owocowego (podane w dzbankach), woda gazowana, niegazowana - min. 0,5 l./osobę • 3 rodzaje ciasta ( spośród: sernik, szarlotka, rogaliki nadziewane, ciasto marchewkowe, ciasto czekoladowe, babeczki z owocami lub kremem, piernik) – min. 250g/osobę • ciastka kruche (mieszanka, minimum 3 rodzaje) • 2 rodzaje owoców (spośród: banan, winogrona, jabłko, mandarynka, gruszka, morele) – min. 200g/osobę • wybór kanapek dekoracyjnych na bagietce oraz ciemnym pieczywie (pół na pół) z masłem lub pastą twarogową, wędliną/serem/łososiem i dodatkiem różnych warzyw (pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, papryka, oliwki, kiełki) podanych na tacach w 3 rzędach – min. 2 kanapki/osobę • zapewnienie 1 osoby do obsługi 5.11 Wykonawca zobowiązany jest do: • świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty, • przestrzegania przepisów prawnych oraz innych norm branżowych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, • świadczenia usług cateringowych na zestawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych, • estetycznego podawania posiłków, • podawania napojów gorących w termosach lub perkulatorach, • dostarczenie posiłków na miejsce, gdzie będzie odbywać się wydarzenie objęte usługą najpóźniej 45 min. przed rozpoczęciem wydarzenia. 5.12 Dokumentowanie zajęć edukacyjnych w formie: - zdjęć na płycie CD/DVD nie mniej niż 100. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wysokiej jakości - w rozdzielczości umożliwiającej ich wykorzystanie do profesjonalnych wydruków np. w broszurach informacyjno-promocyjnych 5.13 Stosowanie we wszystkich działaniach logotypów wymaganych przez Program Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Wytycznymi http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dostępnymi na stronie: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/), dane beneficjenta projektu i nazwy wszystkich partnerów projektu 6. Ewentualne koszty dojazdu i noclegu Wykonawcy znajdują się po jego stronie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 63000000-9, 55522222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe kadry

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

PYTANIE NR 1 DO ZAMÓWIENIA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-06