Zamówienie Nr 523654-N-2020, Nr referencyjny: OA.272.13.2020 z dnia 2020-05-14 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski
Numer 523654-N-2020, Nr referencyjny: OA.272.13.2020
Data wydania 2020-05-14

Powiat Hajnowski: opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji: "Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523654-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OA.272.13.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski: 1) droga gminna w obrębie Koweła: odcinek położony na działce nr geod. 235 na odcinku ok. 1,36 km, 2) droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0,50 km, 3) droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 1,70 km, 4) droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 1,32 km, 5) droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0,63 km, 6) droga gminna w obrębie Kotłówka: odcinek położony działce nr geod. 481 na odcinku ok. 0,38 km. Ogólny zakres robót – około 5,89 km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 79000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Sebastian Czyżewski
Email wykonawcy: czyzewski.src@gmail.com
Adres pocztowy: al. Komisji Edukacji Narodowej 85/81
Kod pocztowy: 02-777
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 79000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295200.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-05-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-05-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-05-14