Zamówienie Nr 524164-N-2019 z dnia 2019-03-12 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer 524164-N-2019
Data wydania 2019-03-12
Termin składania uwag do oferty 2019-03-20

Hajnówka, 20.03.2019 r.

OA.272.15.2019         

 

Wszyscy Oferenci

postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego”,  znak postępowania: OA.272.15.2019,

 

            W związku z zamieszczeniem w dniu 20.03.2019 r. odpowiedzi na pytania istotnych dla Oferentów, związanych z postępowaniem przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego”, znak postępowania: OA.272.15.2019, w dniu 20.03.2019 r. został przedłużony termin składania ofert do dnia 25.03.2019 r. . Informacja została zamieszczona na  stronie UZP oraz BIP na stronie internetowej Powiatu Hajnowskiego  

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2019

            W związku z powyższym zwracamy Państwa ofertę, prosimy o zapoznanie sie z umieszczonymi na stronie odpowiedziami na pytania i zapraszamy do złożenia oferty w zmienionym terminie. 

                                                            

            Starosta Hajnowski

            Andrzej Skiepko

___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 524164-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

Powiat Hajnowski: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
    Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 4 kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej budynku oraz przyłączenie instalacji mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej na nieruchomościach należących do Powiatu Hajnowskiego: - SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW, - ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE, UL. PTASZYŃSKIEGO 14, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW, - DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY, UL. CENTURA 2, 17-230 BIAŁOWIEŻA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW, - ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA - zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa. Kosztorys pełni funkcję jedynie pomocniczą. 2. Przeszkolenie raz w roku użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom. 3. Przyłączenie instalacji mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem w imieniu użytkownika instalacji niezbędnych dokumentów. 4. Przed montażem modułów PV (w każdym przypadku rodzaju zabudowy) na dachach należy wykonać oględziny miejsca montażu i sprawdzić nośność istniejących konstrukcji dachów pod kątem przeniesienia dodatkowych obciążeń od modułów PV, osprzętu, naporu wiatru i śniegu. W razie wątpliwości co do wytrzymałości konstrukcji dachów należy wykonać wzmocnienia na podstawie indywidualnych opinii i projektów konstrukcyjnych. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania i dostosowania do obowiązujących norm i przepisów. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej. 8. Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej terenu budowy. 9. Przedstawienie przy podpisaniu umowy dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy określonych wymagań: karty katalogowej na moduły fotowoltaiczne i karty katalogowej falowników oraz przedstawienie czynników składowych kosztorysu. 10. Wykonawca powinien dysponować: samochodem wyładowczym, a w celu zachowania bezpieczeństwa przy transporcie paneli na dach wykonawca musi dysponować wciągarkami dachowymi przeznaczonymi do transportu paneli PV, (niedopuszczalny jest transport paneli po drabinach) oraz innym niezbędnym sprzętem do realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45311200-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71313450-4

71313450-4

09300000-2

09330000-1

09331200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-14

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-06-14


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolność techniczna - Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych lub robót budowlanych obejmujących dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 5 kW na jednym budynku polegający na przyłączeniu źródła energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 25.000 zł brutto każda z podaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) zdolność zawodowa - wykonawca powinien wykazać, ze dysponuje co najmniej jedną osobą w ekipie montażowej posiadającą certyfikat autoryzowanego instalatora OZE w specjalności fotowoltaika, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. - Wykonawca powinien dysponować kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych - wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji grupa I na stanowisku Eksploatacji - Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji grupa I na stanowisku Dozoru wg Załącznika Nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w rozdziale V ust. 3 5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał prawem przewidziane zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. wg Załącznika Nr 8 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika Nr 6 do SIWZ. b) wykazu 2 dostaw lub robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) z podaniem ich, wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, a dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wg Załącznika Nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem bądź innym właściwym organem, sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 5) Dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 lit b SIWZ lub zastępujący je dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust 4 pkt 4 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust 4 pkt 3 lit a lub zastępujący go dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6). w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy pzp jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. z 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352). 5. Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych 2) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór dokumentu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w rozdziale V ust. 1 SIWZ. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia , jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V ust.2 pkt.3 SIWZ 6) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ 7) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust.4 pkt 2 SIWZ 6. Obowiązki wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia przez Podwykonawcę zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.4 pkt 2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 6 pkt 3 SIWZ dotyczące tego Wykonawcy 5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu,że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powołał się wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) W załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) Wykonawca powinien wskazać, czy przedmiotowe zamówienie zostanie powierzone do wykonania Podwykonawcom w całości / w części (w jakim zakresie) oraz żąda podania nazwy Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.25a ust.3 ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 8) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy i do projektu jej zmian: a) niezawierającej szczegółowego opisu przedmiotu umowy w odniesieniu do treści złożonej oferty, tj. kosztorysu ofertowego b) przewidującej zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty c) uzależniającej wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od uzyskania wynagrodzenia przez wykonawcę za wykonany zakres robót d) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopię jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1- 4. 11) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7 dni, uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy i projektu jej zmian lub umowy i jej zmian przez zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Termin wykonania zamówienia

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umownego terminu określonego § 2 ust. 1 wykonania części przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, śnieżyce), c) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów - zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania. 2. Strony ustalają nowe terminy umowne w okolicznościach wymienionych w ust. 1, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, ale nie dłużej niż 30 dni od upływu ostatniego dnia tego terminu. 3. Zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia: Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane. a) Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: - są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. - wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, b) Zaniechanie robót jest możliwe jeśli: - nastąpiło ograniczenie zakresu prac objętych niniejszą umową, w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonywania części zamówienia. 4. Określenie warunków zmian: Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zawierającego opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga uzgodnienia z autorem projektu i może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia ryczałtowego odpowiednio i proporcjonalnie. Wprowadzenie robót ograniczających zakres prac objętych umową powiązane jest ze zmianą wynagrodzenia ryczałtowego odpowiednio i proporcjonalnie. 5. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany umowy. Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Pytania do przetargu z dnia 22.03.2019

Pytania do przetargu z dni 21-22.03.2019

 Pytania do przetargu z dnia 20.03.2019

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-03-12