Zamówienie Nr 524164-N-2019 z dnia 2019-05-31 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer 524164-N-2019
Data wydania 2019-05-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524164-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540053231-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OA.272.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 4 kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej budynku oraz przyłączenie instalacji mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej na nieruchomościach należących do Powiatu Hajnowskiego: 1. SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW, 2. ŚRODOWISKOWYM DOMU  SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE, UL. PTASZYŃSKIEGO 14, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW, 3. DOMU POMOCY SOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY, UL. CENTURA 2, 17-230 BIAŁOWIEŻA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW, 4. ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA - zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45311200-2

 

Dodatkowe kody CPV: 71313450-4, 09300000-2, 09330000-1, 09331200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wartość bez VAT 440000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 Nazwa wykonawcy: AMM Investments Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@amminvestments.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 17/19, lok. 133,
Kod pocztowy: 02-663
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 541200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 541200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 956405.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

Wartość bez VAT 440000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: AMM Investments Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 17/19, lok.133

Kod pocztowy: 02-663
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 541200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 541200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 956405.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-05-31

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-31