Zamówienie Nr 531271-N-2018 z dnia 2018-03-14 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU
Numer 531271-N-2018
Data wydania 2018-03-14
Termin składania uwag do oferty 2018-03-23

Ogłoszenie nr 500089563-N-2018 z dnia 24-04-2018 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531271-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41, 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.5.2018.AM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 100 ton. a) Oferowana cena będzie uwzględniać koszt emulsji, jej tankowania, transportu, przepompowania do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego wraz z przepompowaniem ze środka transportu do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41 o pojemności 25 tony lub bezpośrednio do skrapiarki - w ilości około 5 ton jednorazowo. c) Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe” lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię materiału. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym - należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. d) W przypadku dostarczenia emulsji asfaltowej nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokonana jej wymiany na własny koszt w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wraz z zabraniem dostarczonej partii nie spełniającej wymagań. e) Dostawy będą odbierane w godzinach 7:00 – 15:00 i potwierdzone podpisem w dokumencie WZ przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. f) Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. g) Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU jest średnią ilością szacunkową. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności od potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw emulsji, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. i) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 2 razy w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia jej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 44113600-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 105900
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BITUNOVA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@bitunova.eu
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 237
Kod pocztowy: 01-919
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 130257
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130257
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189912
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

____________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-03-30

DT.26.5.2018.AM

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                         

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 531271-N-2018 z dnia 2018-03-14 pn. „Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU”.

               

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyło:

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

Biuro Bierawa

ul. Gliwicka 9

47-240 Bierawa

 

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała łącznie 100 punktów, w tym w kryterium cena 60 pkt, w kryterium czas dostawy 40 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi kryteriami i wagami:

1) Kryterium – cena, waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 60 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

2) Kryterium – czas dostawy, waga 40%, gdzie punkty wyliczane jak niżej

Czas dostawy od telefonicznego wezwania (ilość dni roboczych):

- 1 dzień – 40 pkt.

- 2 dni – 20 pkt.

- 3 dni – 0 pkt

 

3) Łączna ilość punktów = pkt w kryterium „cena” + pkt w kryterium „czas dostawy”.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryteriów „Cena” i „Czas dostawy”, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium 1 (60%)

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Kryterium 2 (40%)

Czas dostawy [ilość dni]

Kryterium 1+2

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

137514,00

1

56,83 + 40,00 = 96,83

2.

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

132594,00

1

58,94 + 40,00 = 98,94

3.

BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Biuro Bierawa ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

130257,00

1

60,00 + 40,00 =

100,00

4.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

189912,00

1

41,15 + 40,00 =

81,15

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy,

- nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a fakt jego otrzymania został potwierdzony przez wykonawcę albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy.

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

___________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-03-23

DT.26.5.2018.AM

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 531271-N-2018 z dnia 2018-03-14 pn. „Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 23.03.2018 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.5.2018.AM.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Ogółem:

            Netto               - 131 167,00 zł

            Brutto             - 161 335,41 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2018-03-23 godz. 10:00 wpłynęły cztery oferty na realizację zamówienia, jak niżej:

 

Numer oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Czas dostawy [dni robocze]

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

137 514,00

1

2.

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

132 594,00

1

3.

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

130 257,00

1

4.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37,

15-522 Białystok

189 912,00

1

 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 531271-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41 , 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
    Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.powiat.hajnowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU
Numer referencyjny: DT.26.5.2018.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 100 ton. a) Oferowana cena będzie uwzględniać koszt emulsji, jej tankowania, transportu, przepompowania do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego wraz z przepompowaniem ze środka transportu do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41 o pojemności 25 tony lub bezpośrednio do skrapiarki - w ilości około 5 ton jednorazowo. c) Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe” lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię materiału. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym - należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. d) W przypadku dostarczenia emulsji asfaltowej nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokonana jej wymiany na własny koszt w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wraz z zabraniem dostarczonej partii nie spełniającej wymagań. e) Dostawy będą odbierane w godzinach 7:00 – 15:00 i potwierdzone podpisem w dokumencie WZ przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. f) Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. g) Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU jest średnią ilością szacunkową. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności od potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw emulsji, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. i) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 2 razy w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia jej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 44113600-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-01

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-10-01


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy emulsji o wartości minimum 50000,00 zł brutto każda (wykaz wykonanych dostaw – zał. Nr 6).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia - zgodnie z art. 22d ust. 2 Ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w rozdz. V SIWZ wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-03-14