Zamówienie Nr 548524-N-2017 z dnia 2017-08-21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach. Rozstrzygnięcie

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach. Rozstrzygnięcie
Numer 548524-N-2017
Data wydania 2017-08-21

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548524-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41, 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.21.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach ” Zakres robót objętych zamówieniem Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowskiej w Kleszczelach, gmina Kleszczele, o długości 579m obejmuje: - roboty przygotowawcze: m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie pni, roboty rozbiórkowe, przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - odwodnienie tj. wykonanie przepustu pod koroną drogi, - podbudowy, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa z betonu asfaltowego - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna oraz nawierzchnia żwirowa poboczy, - roboty wykończeniowe t.j. oczyszczenie rowów, - oznakowanie poziome i pionowe dróg, - elementy ulic tj. krawężniki, obrzeża, wjazdy i wyjazdy z bram, - humusowanie skarp z obsianiem, - inne roboty tj. regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i zaworów wodociągowych wraz z wymianą uszkodzonych skrzynek żeliwnych. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: - projekt wykonawczy – zał. Nr 12a - 12f, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 13a i 13b, - projekt organizacji ruchu – zał. Nr 14a- 14c, - przedmiar robót – zał. Nr 3, - kosztorys ofertowy – zał. Nr 2. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zalecenia dodatkowe Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) urządzenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzgodnienie go z kompetentnymi jednostkami; Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z koniecznością ewentualnego zajęcia pasa drogowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie na czas budowy. b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru, oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych; c) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów oraz odpadów; d) naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego urządzeń lub innych elementów infrastruktury w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji inwestycji; e) demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu - jeżeli wystąpią; f) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione podmioty geodezyjne obejmującej wytyczenie trasy w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; g) zapewnienie obsługi laboratoryjnej w celu wykonania niezbędnych badań. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR; Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badań końcowych robót ulegających zakryciu, jak też badań oraz pomiarów określonych w STWiOR niezbędnych do dokonania odbioru końcowego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). h) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy: uzgodnienia, zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności związane z realizacją niniejszej umowy niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. i) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w STWiOR; j) Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy; k) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą; l) Zamawiający zaleca by każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia. m) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.); n) udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, a maksimum 72 miesięcy od dnia odbioru robót; o) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.); p) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; q) cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne itp.; r) cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiar robót i kosztorys ofertowy jest poglądowy; s) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ; t) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-9, 45110000-0, 45232000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 973711.65
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "MAKSBUD" Spółka z o.o.
Email wykonawcy: biuro@maksbud.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 183
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1235274,97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1235274,97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1235274,97
Waluta: Zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-08-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-08-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-08-21