Zamówienie Nr 576897-N-2018 z dnia 2018-06-21 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg). OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg)
Numer 576897-N-2018
Data wydania 2018-06-21
Termin składania uwag do oferty 2018-07-06

___________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 500188479-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku

____________________________________________________________________________________________

Hajnówka  2018-07-19

DT.26.7.3.2018

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 576897-N-2018 z dnia 2018-06-21 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg).

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

            Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg).

 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

        PAR – BUD

       Robert Berk

Dubiny, ul. Główna 1C

     17-200 Hajnówka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1  ustawy Prawa zamówień publicznych na podstawie kryterium oceny ofert.

 Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium l – cena      -  waga 60 %

Kryterium 2 – okres gwarancji i rękojmi        - waga 40%

Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę według wzoru: P = C + G gdzie:

P - łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny

G – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium okres gwarancji i rękojmi

 przy czym 1% = 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką mogła osiągnąć oferta wynosi 100.

 

Kryterium 1 C. Za stopień spełnienia kryterium ceny, każdy oferent otrzymał liczbę punktów obliczoną z zależności:

C =    (Cmin / Cbadana) x 60%

gdzie :

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert

Cbadana -  całkowita cena brutto wykonania zamówienia oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 60.

 

Kryterium 2 G.

G= ( okres gwarancji i rękojmi badanej oferty / maksymalny oferowany okres gwarancji i rękojmi) x 40 %:

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 40.

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]

Warunki płatności

1.

PAR – BUD

Robert Berk

Dubiny, ul. Główna 1C

17-200 Hajnówka

1 895 404,76

20.11.2018 r

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

2.

INŻYNIERIA LĄDOWA

Bracia Jurczuk s.c.

ul. Tadeusza Rejtana 8

15-521 Zaścianki

2 229 351,34

20.11.2018 r

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe

 „MAKSBUD” Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

2 302 349,99

20.11.2018 r

60

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

Po dokonaniu poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych (po korekcie) na podstawie atr.82 ust.2 pkt.2 oraz po wezwani  do uzupełnienia braków w złożonej ofercie zgodnie z art. 26 ust.3  dokonano oceny złożonych ofert.

Zamawiający poniżej przedstawia nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną łączną punktację:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

C

Punktacja w kryterim

Cena

C

Okres

gwarancji

 i rękojmi [miesiące] G

Punktacja w kryterim

G

Łączna ilość uzyskanych punktów

P=C+G

1.

PAR – BUD

Robert Berk

Dubiny, ul. Główna 1C

17-200 Hajnówka

1 895 404,76

 

 

 

60

72

40

100

2.

INŻYNIERIA LĄDOWA

Bracia Jurczuk s.c.

ul. Tadeusza Rejtana 8

15-521 Zaścianki

2 229 351,35

 

 

 

51,01

 

72

40

91,01

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe

 „MAKSBUD” Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informuje się, że z przedmiotowego postępowania został wykluczony następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183,  17-100 Bielsk Podlaski

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych złożona przez niego oferta uznano za odrzuconą.

Uzasadnienie odrzucenia oferty.

        Zamawiający pismem  DT.26.7.3.2018 r. z dnia 2018-07-10  wystąpił do wykonawcy na podstawie art.26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o uzupełnienie braków w złożonej ofercie tj. dostarczenie oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia Podwykonawców wskazanych w złożonej ofercie w wyznaczonym terminie.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków.

         W związku z powyższym działając na podstawie:

- art. 24 ust.1 pkt. 12 Wykonawca został wykluczony z postępowania

- art. 24 ust. 4  ustawy złożoną ofertę odrzucono.       

 

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                        

                                                                                                           Kierownik

                                                                                         Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                  w Hajnówce

                                                                 inż. Krystyna Miszczuk

 

________________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-07-06

DT.26.7.3.2018.AM

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 576897-N-2018 z dnia 2018-06-21 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg).

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 06.07.2018 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.7.3.2018.AM.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Ogółem:

         Netto              - 1 434 533,67 zł

            Brutto            - 1 764 476,42 zł

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2018-06-07 godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty na realizację zamówienia, jak niżej:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]

Warunki płatności

1.

PAR – BUD

Robert Berk

Dubiny, ul. Główna 1C

17-200 Hajnówka

1 895 404,76

20.11.2018 r

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

2.

INŻYNIERIA LĄDOWA

Bracia Jurczuk s.c.

ul. Tadeusza Rejtana 8

15-521 Zaścianki

2 229 351,34

20.11.2018 r

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe

 „MAKSBUD” Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

2 302 349,99

20.11.2018 r

60

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

_______________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-06-29

DT.26.7.3.2018.AM

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 576897-N-2018 z dnia 2018-06-21 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg).

 

              Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 Pzp dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.06.2018 r.:

 

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu wykonywania robót na terenie pasa kolejowego PKP? Jeśli Wykonawca będzie zobowiązany ponosić opłaty za zajęcie pasa kolejowego, to w jakiej wysokości?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z działem III pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca:

  1. nie będzie ponosił kosztów tytułem przekazania i zwrotu terenu budowy na terenie pasa kolejowego PKP,
  2. Wykonawca będzie ponosił koszty z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego na terenie pasa kolejowego PKP wg obowiązującej stawki 0,80 zł/m2/dobę.

 

Powyższe informacje i wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

_______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 576897-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41 , 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
    Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2018


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (III przetarg)
Numer referencyjny: DT.26.7.3.2018.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce wraz z przejazdem PKP obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości ok. 422 m, w tym: 1. w pasie drogowym drogi powiatowej od km 0+906,00 do km 1+139,79 oraz od km 1+254,29 do km 1+327,70 – 307,20 m, 2. w pasie kolejowym PKP od km 1+139,79 do km 1+254,29 – 114,50 m. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - projekty wykonawcze – zał. nr 6a-c, 7a-c, 8a-c, 9a-c, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 11a-e - projekty organizacji ruchu – zał. nr 12a-b - przedmiary robót kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych– zał. Nr 4 i 5. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (zwanych dalej STWiOR). W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.); c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesięcy od dnia odbioru robót; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, e) cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne, czasowego zajęcia terenu PKP itp.; f) cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe; UWAGA: w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w pasie kolejowym PKP od km 1+139,79 do km 1+254,29 – 114,50 m Wykonawca w cenie oferty nie uwzględnia kosztów związanych z: - zwołaniem komisji przekazania i odbioru terenu pasa kolejowego, - opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie prowadzenia robót, - przeszkoleniem pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. g) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 13 do SIWZ; h) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45232130-2

45231400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-11-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. 2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: 1) Spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia stanowiącego zał. nr 18 do SIWZ oraz przedłożenie wykazu zrealizowanych robót, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do SIWZ. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli : - Wykonawca (Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych - minimum dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł każda. - Wykonawca będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia, o odpowiednich uprawnieniach, w szczególności kierownika budowy branży drogowej, sanitarnej, energetycznej, obsługi laboratoryjnej oraz geodezyjnej. Zamawiający zastrzega, że minimalne doświadczenie kierownika budowy w specjalności drogowej, jednocześnie pełniącego funkcję koordynatora budowy to zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum dwóch budów o wartości 1 000 000,00 zł brutto każda (pełnienia funkcji kierownika budowy). 3) Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” – załącznik Nr 15 do SIWZ. W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym Podwykonawców – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają również wszyscy Podwykonawcy. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w rozdz. V SIWZ wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 14 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. a) Warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień Wykonawcy (art. 22b) Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. b) Warunku udziału dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy (art. 22c) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy złożyć następujące dokumenty: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na okres realizacji inwestycji. - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, na zasoby innego podmiotu przedkłada ww. dokumenty dotyczące odpowiednio tego podmiotu. c) Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (22d) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, należy złożyć następujące dokumenty: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (poświadczenia, referencje) określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda - zał. nr 17 do SIWZ. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 32 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – „Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B” b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359) 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 06.07.2018 r. do godz. 10:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Okoliczności zwrotu i zatrzymania wadium określa Ustawa PZP. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2018-06-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-08-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-06-21