Zamówienie Nr 578078-N-2017 z dnia 2017-09-15 - Hajnówka: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy ogloszenia z dnia 01.09.2017 Roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Tytuł Hajnówka: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy ogloszenia z dnia 01.09.2017 Roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Numer 578078-N-2017
Data wydania 2017-09-15
Termin składania uwag do oferty 2017-09-21
Ogłoszenie nr 500029399-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.
Hajnówka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578078-N-2017
Data: 01/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 3) zdolności technicznej lub zawodowej a) zdolność techniczna - Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub termomodernizacji budynku o wartości zamówienia co najmniej 850000,00zł brutto z podaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W ogłoszeniu powinno być: 3) zdolności technicznej lub zawodowej a) zdolność techniczna - Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną na jednym budynku polegającą na budowie, przebudowie lub termomodernizacji budynku o wartości zamówienia co najmniej 850000,00zł brutto z podaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: d) potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500000,00zł.
W ogłoszeniu powinno być: d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 6. Obowiązki wykonawcy,który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia przez Podwykonawcę zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.4 pkt 2 dotyczących podwykonawcy,któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 6 pkt 3 SIWZ dotyczące tego Wykonawcy 5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu,że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powołał się wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) W załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) Wykonawca powinien wskazać, czy przedmiotowe zamówienie zostanie powierzone do wykonania Podwykonawcom w całości / w części (w jakim zakresie) oraz żąda podania nazwy Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.25a ust.3 ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 8) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy i do projektu jej zmian: a) niezawierającej szczegółowego opisu przedmiotu umowy w odniesieniu do treści złożonej oferty, tj. kosztorysu ofertowego b) przewidującej zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty c) uzależniającej wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od uzyskania wynagrodzenia przez wykonawcę za wykonany zakres robót d) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopię jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1- 4. 11) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7 dni, uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy i projektu jej zmian lub umowy i jej zmian przez zamawiającego. 7. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zmówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden xz nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełnienia został zamieszczony w rozdziale V ust 2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. 3) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 i 2 SIWZ albo odpowiadające im określone w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 przy czym: a) dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust 4 pkt 1 SIWZ składa dowolny Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólna ofertę b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust.4 pkt 2 składa każdy z nich 8. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust 1 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 3) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. , poz. 1126) zwanym dalej rozporządzeniem składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art 22a ustawy pzp oraz Podwykonawców, należy złożyć w oryginale 4) Dokumenty,o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w rozdziale VI ust.8 pkt 3 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Wykonawca może w ofercie wskazać Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takiej sytuacji Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenie i /lub dokumenty 8) Wykonawca może w ofercie wskazać Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i/ lub dokumentów o ile są one aktualne 9) W miejsce oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust 1 SIWZ Wykonawca może złożyć jednolity europejski dokument zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: 6. Obowiązki wykonawcy,który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia przez Podwykonawcę zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu,że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powołał się wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) W załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) Wykonawca powinien wskazać, czy przedmiotowe zamówienie zostanie powierzone do wykonania Podwykonawcom w całości / w części (w jakim zakresie) oraz żąda podania nazwy Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.25a ust.3 ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy i do projektu jej zmian: a) niezawierającej szczegółowego opisu przedmiotu umowy w odniesieniu do treści złożonej oferty, tj. kosztorysu ofertowego b) przewidującej zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty c) uzależniającej wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od uzyskania wynagrodzenia przez wykonawcę za wykonany zakres robót d) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopię jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1- 4. 9) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7 dni, uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy i projektu jej zmian lub umowy i jej zmian przez zamawiającego. 7. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zmówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełnienia został zamieszczony w rozdziale V ust 2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. 3) Oświadczenie wymienione w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ powinno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 i 2 SIWZ albo odpowiadające im określone w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 przy czym: a) dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust 4 pkt 1 SIWZ składa dowolny Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólna ofertę b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust.4 pkt 2 składa każdy z nich 8. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust 1 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 3) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. , poz. 1126) zwanym dalej rozporządzeniem składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art 22a ustawy pzp oraz Podwykonawców, należy złożyć w oryginale 4) Dokumenty,o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w rozdziale VI ust.8 pkt 3 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Wykonawca może w ofercie wskazać Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takiej sytuacji Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenie i /lub dokumenty 8) Wykonawca może w ofercie wskazać Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i/ lub dokumentów o ile są one aktualne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce składania ofert – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro ,pokój Nr 19 (sekretariat) 2. Termin złożenia ofert – do dnia 18.09.2017 r. do godz. 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala Nr 12 w dniu 18.09.2017 r. o godz. 10:15. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: - nazwę firmy oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, - cenę oferty, - termin wykonania zamówienia, - okres gwarancji, - warunki płatności. 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2) nazwy firm oraz adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę ,która zostanie złożona po terminie.
W ogłoszeniu powinno być: XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce składania ofert – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro ,pokój Nr 19 (sekretariat) 2. Termin złożenia ofert – do dnia 21.09.2017 r. do godz. 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala Nr 12 w dniu 21.09.2017 r. o godz. 10:15. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: - nazwę firmy oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, - cenę oferty, - termin wykonania zamówienia, - okres gwarancji, - warunki płatności. 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2) nazwy firm oraz adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę ,która zostanie złożona po terminie.
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: c) potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500000,00zł.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-15