Zamówienie Nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B
Numer 579772-N-2019
Data wydania 2019-07-29
Termin składania uwag do oferty 2019-08-13

Ogłoszenie nr 510193364-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579772-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.21.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”. Wspólny słownik zamówień (Kody CPV) Główny przedmiot zamówienia: 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Dodatkowe: 45.11.12.00-0 Roboty z zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia ścieków 45.23.23.10-8 Roboty budowlane z zakresie linii telefonicznych 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 2. Zakres robót objętych zamówieniem Zakres rozbudowy ulicy Pałacowej w Białowieży - droga powiatowa nr 1649B, obejmuje jej rozbudowę na długości 1040,00 mb, w szczególności: - roboty drogowe: nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje, - budowę oświetlenia odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, - budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych, - przebudowę kablowych linii elektroenergetycznych nN i SN. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót, branża drogowa - załącznik nr 12, - przedmiar robót, branża sanitarna – załącznik nr 13, - przedmiar robót, branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego – załącznik nr 14, - przedmiar robót, branża telekomunikacyjna – załącznik nr 15, - przedmiar robót, branża elektryczna, usunięcie kolizji – załącznik nr 16, - projekt wykonawczy, branża drogowa – załącznik nr 17, - projekt wykonawczy, branża sanitarna – załącznik nr 18, - projekt wykonawczy, branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego – załącznik nr 19, - projekt wykonawczy, branża telekomunikacyjna – załącznik nr 20, - projekt wykonawczy, branża elektryczna, usunięcie kolizji – załącznik nr 21, - plan wyrębu – załącznik nr 22, - projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 23, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża drogowa – załącznik nr 24, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża sanitarna – załącznik nr 25, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego załącznik nr 26, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża telekomunikacyjna – załącznik nr 27, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża elektryczna, usuniecie kolizji - załącznik nr 28, Do wykonania w 2019 r. przewidziano usunięcie drzew i krzaków ujęte w przedmiarze robót branży drogowej w dziale 1.1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze pozycja 1.1.2, D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, zgodnie z planem wyrębu stanowiącym załącznik nr 22, na zasadach i warunkach opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Pozostały zakres robót objęty zamówieniem zostanie wykonany w roku 2020. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesięcy od dnia końcowego odbioru inwestycji – zgodnie z formularzem ofertowym; b) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku gdy normy określone w Specyfikacjach uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.). c) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowników budowy i robót branżowych posiadających wymagane prawem uprawnienia. f) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są pomocnicze, g) Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. h) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres prowadzenia robót). i) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; j) Inwestycja realizowana zostanie z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconego dofinansowania przyznanego na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, w przypadku, gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez wykonawcę, określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej środki. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane w ramach dofinansowania z programu Funduszu Dróg Samorządowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232440-8, 45232310-8, 45232000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5108078.28
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@maksbud.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 183
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6282936.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6282936.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8285136.14
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

_______________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 05 września 2019 r.

DT.26.21.2019

 

 

 

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 pn.” Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”.

 

 

 1. 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm, dalej: ustawy PZP) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

„MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów, w tym w kryterium cena 60 punktów i w kryterium gwarancja i rękojmia 40 punktów.

 

 1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucił oferty, jak niżej:

- ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok.

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktycznie i prawne: Treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu Nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 określił wymagany termin zakończenia robót budowlanych na 04 września 2020 r. W formularzu ofertowym Wykonawca jako termin zakończenia robót budowlanych wskazał 04.09.2019 r. W związku z powyższym uznano, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i przedmiotowa oferta została odrzucona. 

- ofertę nr 2 złożoną przez: - z: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktycznie i prawne: Treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu Nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 określił wymagany termin zakończenia robót budowlanych na 04 września 2020 r. W formularzu ofertowym Wykonawca jako termin zakończenia robót budowlanych wskazał 18.09.2020 r. W związku z powyższym uznano, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i przedmiotowa oferta została odrzucona. 

 

 1. ZESTAWIENIE OFERT

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty, którym przyznano punkty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium Cena 60 %

[cena oferty brutto / uzyskana ilość punktów]

Kryterium Gwarancja 40%

[ilość miesięcy / uzyskana ilość punktów]

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Techniczna 5, 15-620 Białystok

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

2.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

3.

UNIBEP S.A., Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

6.287.553,18 / 59,96

72 / 40

99,96

4.

PAR-BUD ROBERT BERK

Dubiny, ul. Główna 1C, 17-200 Hajnówka

6.934.147,34 / 54,37

72 / 40

94,37

5.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

6.282.936,29 / 60,00

72 / 40

100,00

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

______________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 13 sierpnia 2019 r.

DT.26.21.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 pn.” Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Ogółem:

            Netto                           - 5.349.092,42 zł

            Podatek Vat 23%      - 1.230.291,26 zł

            Brutto                         - 6.579.383,68 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły niżej wymienione oferty na realizację zamówienia:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Techniczna 5

15-620 Białystok

8.285.136,14

04.09.2019 r.

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

7.966.072,33

18.09.2020 r.

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

3.

UNIBEP S.A.

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku

ul. Hetmańska 92

15-727 Białystok

6.287.553,18

04.09.2020 r.

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

4.

PAR-BUD ROBERT BERK

Dubiny, ul. Główna 1C

17-200 Hajnówka

6.934.147,34

04.09.2020 r.

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

5.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

6.282.936,29

04.09.2020 r.

72

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

 

Podpisy komisji:

 1. Krystyna Miszczuk
 2. Aleksandra Majewska
 3. Świetłana Karpiuk

 

___________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 06 sierpnia 2019 r.

DT.26.21.2019

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 pn.” Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

 

               Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 Pzp:

 

Treści zapytań i odpowiedzi:

 

Pytanie  Nr 1

Czy zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej na przedmiotowe zadania, jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i wyjaśnień oraz w dniu dzisiejszym został umieszczony na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl.

 

Pytanie  Nr 2

W związku z tym, iż przedmiar robót zakłada całość gruntu do ponownego wbudowania, co w przypadku jeśli okaże się, że nie nadaje się on do zagęszczenia w normatywnym stopniu? Czy Zamawiający przeznaczy dodatkowe środki na koszty związane z wymianą gruntu?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzorem umowy, w wyniku prowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa ryczałtowa. W związku z powyższym Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Zamawiający nie przewiduje przeznaczenia dodatkowych środków na koszty związane z wymianą gruntu.

Całość realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wykorzystanie gruntu z rozbiórki należy połączyć ze skorygowanym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym oraz dokumentacją badań podłoża gruntowego.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy oraz wyniki badań podłoża gruntowego.

 

Pytanie  Nr 3

W dokumentacji technicznej zaznaczony jest istniejący kanał deszczowy fi 800 do likwidacji poprzez wykopanie starych rurociągów, czy dopuści zabetonowanie końców odcinków niekolidujących z nową infrastrukturą.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa w całości przewidziana jest do rozbiórki.

 

Pytanie  Nr 4

Czy Wykonawca ma skalkulować we własnym zakresie utylizację likwidowanych elementów kanalizacji deszczowej tj. przewodów rurowych, studni betonowych, studni wpustowych, żeliwnych zwieńczeń studni i wpustów, czy też Zamawiający wskaże miejsce odwozu do składowania w/w elementów, jeśli tak prosimy o określenie odległości do wywozu.

Odpowiedź:

Elementy żeliwne Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru miejscu na terenie budowy. Z terenu budowy zabierze je Zamawiający. Pozostałe elementy rozbiórkowe Wykonawca winien skalkulować do utylizacji.

 

Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w taki sposób że:

 1. zmienia treść załącznika nr 2 SIWZ Zbiorczy Kosztorys Ofertowy – nowy Kosztorys ofertowy po zmianach z dnia 06.08.2019 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
 2. skreśla się treść załączników do SIWZ nr 12, 13, 14, 15, 16 i w to miejsce załącza się nowy zbiorczy przedmiar robót po zmianach z dnia 06.08.2019 r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.

Powyższe informacje i wyjaśnienia oraz załączniki do niniejszych wyjaśnień należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ww. wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówienia w związku z czym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć w ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka (pok. nr 4) do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

 

Załączniki:

 1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego
 2. Kosztorys ofertowy po zmianach z dn. 05.08.2019 r.
 3. Zbiorczy przedmiar robót po zmianach z dn. 05.08.2019 r.

___________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 579772-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2019


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B
Numer referencyjny: DT.26.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”. Wspólny słownik zamówień (Kody CPV) Główny przedmiot zamówienia: 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Dodatkowe: 45.11.12.00-0 Roboty z zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia ścieków 45.23.23.10-8 Roboty budowlane z zakresie linii telefonicznych 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 2. Zakres robót objętych zamówieniem Zakres rozbudowy ulicy Pałacowej w Białowieży - droga powiatowa nr 1649B, obejmuje jej rozbudowę na długości 1040,00 mb, w szczególności: - roboty drogowe: nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje, - budowę oświetlenia odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, - budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych, - przebudowę kablowych linii elektroenergetycznych nN i SN. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót, branża drogowa - załącznik nr 12, - przedmiar robót, branża sanitarna – załącznik nr 13, - przedmiar robót, branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego – załącznik nr 14, - przedmiar robót, branża telekomunikacyjna – załącznik nr 15, - przedmiar robót, branża elektryczna, usunięcie kolizji – załącznik nr 16, - projekt wykonawczy, branża drogowa – załącznik nr 17, - projekt wykonawczy, branża sanitarna – załącznik nr 18, - projekt wykonawczy, branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego – załącznik nr 19, - projekt wykonawczy, branża telekomunikacyjna – załącznik nr 20, - projekt wykonawczy, branża elektryczna, usunięcie kolizji – załącznik nr 21, - plan wyrębu – załącznik nr 22, - projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 23, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża drogowa – załącznik nr 24, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża sanitarna – załącznik nr 25, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego załącznik nr 26, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża telekomunikacyjna – załącznik nr 27, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża elektryczna, usuniecie kolizji - załącznik nr 28, Do wykonania w 2019 r. przewidziano usunięcie drzew i krzaków ujęte w przedmiarze robót branży drogowej w dziale 1.1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze pozycja 1.1.2, D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, zgodnie z planem wyrębu stanowiącym załącznik nr 22, na zasadach i warunkach opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Pozostały zakres robót objęty zamówieniem zostanie wykonany w roku 2020. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesięcy od dnia końcowego odbioru inwestycji – zgodnie z formularzem ofertowym; b) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku gdy normy określone w Specyfikacjach uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.). c) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowników budowy i robót branżowych posiadających wymagane prawem uprawnienia. f) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są pomocnicze, g) Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. h) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres prowadzenia robót). i) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; j) Inwestycja realizowana zostanie z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconego dofinansowania przyznanego na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, w przypadku, gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez wykonawcę, określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej środki. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane w ramach dofinansowania z programu Funduszu Dróg Samorządowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45232440-8

45232310-8

45232000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-09-04


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych, o wartości nie mniejszej niż 1.700.000,00 zł brutto każda. 2) Wykonawca będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia, o odpowiednich uprawnieniach, w szczególności: a) kierownika budowy branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej o minimalnym doświadczeniu kierownika budowy – w ciągu ostatnich 5 lat kierowanie budową o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto b) kierowników robót o niżej wymienionych specjalnościach: - branży sanitarnej, - branży elektrycznej, - branży teletechnicznej lub telekomunikacyjnej. 3) Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” – załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym Podwykonawców – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają również wszyscy Podwykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) Warunku udziału dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy (art. 22c) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy złożyć następujące dokumenty: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na okres realizacji inwestycji (w przypadku gdy polisa jest na okres krótszy niż przewidywany termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia nowej polisy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy.) - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, na zasoby innego podmiotu przedkłada ww. dokumenty dotyczące odpowiednio tego podmiotu. c) Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (22d) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, należy złożyć oświadczenie o zdolności technicznej i zawodowej - załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – Rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży” b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359) 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Okoliczności zwrotu i zatrzymania wadium określa Ustawa PZP. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-07-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-09-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-07-29