Zamówienie Nr 591259-N-2018 z dnia 2018-07-18 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Powiat Hajnowski: Organizacja i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Powiat Hajnowski: Organizacja i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej
Numer 591259-N-2018
Data wydania 2018-07-18
Termin składania uwag do oferty 2018-07-26

Ogłoszenie nr 591259-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Powiat Hajnowski: Organizacja i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Puszcza i ludze

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
    Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.info
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro, pokój Nr 19 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 imprez o nazwie Marsz na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”. Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji gry terenowej, zorganizowanie i koordynacja przebiegu wydarzeń zapewnienie nagród uczestnikom wydarzenia oraz zorganizowanie uroczystości podsumowania imprezy. 2. Ilość wydarzeń: 2 Czas trwania imprezy i długość trasy • Czas trwania pojedynczego wydarzenia min. 4 godz. zegarowe • Długość trasy od 2 do 4 km. 3. Grupa docelowa marszu: Przedsięwzięcie skierowane jest do społeczności lokalnej, turystów z powiatu hajnowskiego. Uczestnikami gry mogą być osoby wieku od 6 lat, bez określenia górnej granicy wieku. Preferowane drużyny 3-5 osobowe, wielopokoleniowe. 4. Liczba uczestników: ok. 50 osób x 2 (wydarzenia) = ok. 100 osób 5. Zasięg: teren Puszczy Białowieskiej w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem Hajnówka 3. Zakres prac Wykonawcy: A. Kompleksowe opracowanie koncepcji gry terenowej, w tym: hasło przewodnie, scenariusz gry, zaproponowanie rozwiązań dotyczących uczestnictwa i oceny graczy B. Dokonanie uzgodnień formalnych z zarządcą terenu, na którym będzie odbywał się marsz. C Promocja wydarzenia za pomocą plakatów informacyjnych rozmieszczonych na terenie Powiatu Hajnowskiego (minimum 30 plakatów o formacie A5 w kolorze, które Wykonawca rozwiesi w każdej gminie powiatu hajnowskiego) i informację w lokalnych mediach (1 ogłoszenie w prasie lokalnej i 1 ogłoszenie w telewizji kablowej) Ogłoszenie w prasie lokalnej powinno pojawić się na 2 tygodnie przed organizowanym wydarzeniem. Ogłoszenie powinno być kolorowe, o wymiarach: długość od 11cm do 12 cm, szerokość od 9 cm do 10 cm. Na dole ogłoszenia muszą znajdować się logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, herb Powiatu Hajnowskiego oraz logotyp NFOŚiGW Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie w telewizji kablowej (emitowanej co najmniej na terenie miasta Hajnówka) powinno zostać wyemitowane na 2 tygodnie przed organizowanym wydarzeniem. Ogłoszenie w formie graficznej planszy z tekstem emitowane w godzinach popołudniowych. Czas prezentacji ok. 30 sekund. Liczba emisji min. 5 razy. Na dole ogłoszenia muszą znajdować się logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, herb Powiatu Hajnowskiego oraz logotyp NFOŚiGW Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gotowy projekt ogłoszenia do umieszczenia w prasie lokalnej jak i projekt ogłoszenia do emisji w telewizji kablowej należy przedstawić Zamawiającemu na płycie CD/ DVD w powszechnie stosowanym formacie lub za pomocą załącznika do wiadomości email, do konsultacji przed przekazaniem go do lokalnej gazety i telewizji. Wszystkie części zrealizowanej promocji muszą być udokumentowane zgodnie z treścią niniejszego zapytania i umowy. D. Nabór uczestników Marszu na orientację (wspólnie z Zamawiającym). E. Koordynacja przebiegu gry terenowej obejmująca: • Przeprowadzenie rejestracji uczestników • Wykonanie i wręczenie zestawów rejestracyjnych/powitalnych dla każdego z uczestników gry, obejmujących minimum: kolorowe mapki z zaznaczonymi lokalizacjami rozgrywek w liczbie zgodnej z planowaną liczbą drużyn + 10%; , woda mineralna niegazowana 0,5 l, w liczbie zgodnej z planowaną liczbą uczestników + 20%; baton czekoladowy, karta konkursowa w liczbie zgodnej z planowaną liczbą drużyn +10%. • Opracowanie mapy do orientacji turystycznej w skali 1:10 000 lub większej. Mapa ma zawierać aktualne informacje o układzie dróg, rzeźbie terenu, granicach kultur leśnych. • Ustawienie w terenie około 15 (na ok. 3 km) punktów kontrolnych do odnalezienia. Dodatkowo wyznaczyć 3 miejsca do przeprowadzenia zadań specjalnych (różnorodność, historia, ochrona przyrody). Wyznaczone miejsca powinny być odpowiednio usytuowane, mniej więcej w równych odstępach między punktami. • Przygotowanie pytań w zakresie 3 kategorii: Różnorodność biologiczna -rozpoznawanie roślin i zwierząt mieszkańców puszczy, Trochę puszczańskiej historii, Formy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Pytania powinny zostać przygotowane przez osobę wykwalifikowaną o potwierdzonym wykształceniu przyrodniczym i doświadczeniu odnośnie popularyzacji wiedzy o Puszczy Białowieskiej. Pytania muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji minimum 2 tygodnie od realizacji imprezy. • Zapewnienie i rozstawienie sprzętu oraz dokonanie jego demontażu po zakończeniu imprezy w uzgodnieniu z zarządcą terenu • Zapewnienie, podłączenie i uruchomienie nagłośnienia oraz dokonanie jego demontażu po zakończeniu, w uzgodnieniu z zarządcą terenu. • Moderowanie przebiegu imprezy. • Zorganizowanie uroczystego zakończenia imprezy wraz z wręczeniem nagród i dyplomów dla uczestników marszu. • Zorganizowanie ogniska integracyjnego na zakończenie imprezy dla wszystkich uczestników wraz z zapewnieniem menu dla każdego uczestnika: bigos – gramatura 250g, kiełbasa do ogniska - gramatura 120g, chleb - gramatura 100g, musztarda - gramatura 10g, ketchup - gramatura 10g, kawa/herbata – 250 ml) wraz z zapewnieniem obsługi wydawania posiłków F. Zapewnienie nagród rzeczowych dla uczestników marszu - łączna pula nagród rzeczowych nie może być niższa niż kwota wys. 4 000,00 zł ( słownie cztery tysiące złotych) w tym nagrody główne za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca o odpowiednio zróżnicowanych wartościach. Wydawanie nagród musi być udokumentowane „protokołami przekazania/odbioru nagrody”, które następnie będą przekazane Zamawiającemu wraz z „Raportem przebiegu gry terenowej”). Każdy uczestnik marszu musi otrzymać symboliczną drobną pamiątkę nawiązującą do regionu Puszczy Białowieskiej - kubki z nadrukiem nawiązującym do puszczy. Główni zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) powinni dodatkowo otrzymać nagrody o większej wartości, np. nagrody sportowe, książki o tematyce przyrodniczej. Nagrody muszą wcześniej uzyskać akceptację Zamawiającego, a ich cena udokumentowana. G. Zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry do prowadzenia marszu na orientację - minimum 4 osoby. H. Zapewnienie niezbędnych materiałów/sprzętu do realizacji zamówienia I. Zapewnienie zabezpieczenia imprezy - ambulansu medycznego w liczbie: minimum 1 szt. z obsadą personalną. J. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej imprez (OC) i ubezpieczenia NNW na kwotę minimum 20 000,00zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Dowody zawarcia umów ubezpieczenia winny być przedstawione Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed datą wydarzenia. I. Uzyskanie zezwoleń niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy. J. Właściwe przygotowanie i oznakowanie punktów gry terenowej, niezbędne do przeprowadzenia imprezy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu dla wskazanej w zamówieniu liczby osób. K. Zapewnienie koszy na śmieci i uprzątnięcie zanieczyszczeń spowodowanych w trakcie organizacji i przeprowadzania imprezy przez Wykonawcę. L. W ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia imprezy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cały materiał dokumentujący przebieg marszu na orientację, w tym zwłaszcza: • zdjęcia z imprezy w ilości minimum 50 sztuk na płycie CD/DVD Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wysokiej jakości - w rozdzielczości umożliwiającej ich wykorzystanie do profesjonalnych wydruków np. w broszurach informacyjno-promocyjnych • egzemplarz archiwalnych mapek gracza, pytań, karty odpowiedzi itp. • listę uczestników wraz z oświadczeniami zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z treścią oświadczenia przekazanego przez Zamawiającego. • raport z przebiegu gry terenowej Wszystkie materiały i dokumenty dot. marszu na orientację powinny zawierać stałą i trwałą wizualizację logotypów: znaki FE i UE, herb powiatu hajnowskiego oraz logotyp NFOŚiGW.

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-10

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-06-10


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zdolność techniczna Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na organizacji marszów/gier terenowych z opisem zamówienia, czasem realizacji, kwotą zamówienia oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) zdolność zawodowa 1. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje koordynatorem imprezy (1 osoba), skierowanym przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat jego doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego (zakres wykonywanych czynności i termin zdobycia doświadczenia) oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. (Załącznik nr 6 do SIWZ) 2. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje zespołem (co najmniej 4 osoby) posiadającym doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego (zakres wykonywanych czynności i termin zdobycia doświadczenia) oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (Załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie zawodowe kadry (koordynatora)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów lub usług nie wymienionych w umowie - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. nagród dla uczestników Imprezy o tożsamej nazwie międzynarodowej, innego usługodawcy, o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów lub usług podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je na zasadach określonych w niniejszej umowie; b) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; b) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy; c) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. d) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). e) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur. 2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności: 1) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp., 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, 4) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 5) z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 7) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 8) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia. 9) Z powodu braku możliwości realizacji Imprezy w terminie wyznaczonym spowodowanych zakazem wejścia na teren Puszczy Białowieskiej, wydanym przez Zarządcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 Załącznik:

PYTANIA DO ZAMÓWIENIA

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-07-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-07-18