Zamówienie Nr 594312-N-2018 z dnia 2018-07-26 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo”. ROZSTRZYGNIĘCIE

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo”.
Numer 594312-N-2018
Data wydania 2018-07-26

_______________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załącznikach

_______________________________________________________________________________________________________

Hajnówka  2018-08-27

DT.26.7.12.2018

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

              przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 594312-N-2018 z dnia 2018-07-26

              oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 5001777968-N-1018 z dnia 2018-07-27

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i

              przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi

               Nowoberezowo”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert.

            Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo”

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

DROGOWSKAZ s.c.

 1. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

Elewatorska 13/22,

15-620 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w przedmiotowy postepowaniu najpierw dokonał oceny złożonych ofert.

Oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniała wymogi określone w SIWZ. Została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Gwarancja [miesiące]

Doświad-

-czenie projektanta – szt.

( liczba dokumenta-cji)

Warunki

płatności

faktur

1.

DROGOWSKAZ s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski,

M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22,

15-620 Białystok

186 960,00

19.12.2018

62

2

 

 

10 dni

2.

PPHU „GUARD”

Biuro Inżynieryjno -Architektoniczne Mariusz Małasiewicz

ul. Glogerga15

42-217 Częstochowa

 

Oferta odrzucona Nie podlega ocenie

3.

DROGOWIEC Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 10 lok.3

15-333 Białystok

Oferta odrzucona Nie podlega ocenie

 

W prowadzonym postepowaniu Zamawiający odrzucił niżej wymieniona oferty :

 1. Ofertę Nr 2 PPHU „GUARD” Biuro Inżynieryjno -Architektoniczne Mariusz Małasiewicz

Glogerga15 42-217 Częstochowa

Uzasadnienie odrzucenia :

          W dniu 2018-08-14 Zamawiający wezwał do złożenia oświadczeń i dokumentów b potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

        W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów.

Oferta Wykonawcy została wykluczona z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 1. Ofertę Nr 3 DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok.3 15-333 Białystok

W dniu 08.08.2018 r. Zamawiający wezwał stosownie do art. 90 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny za realizacje przedmiotu zamówienia. Celem było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z „rażąco niską ceną”.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień

Zgodnie z art.90 ust 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę, który nie udzielił wyjaśnień.

  

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                         

                                                                                                           Kierownik

                                                                                         Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                  w Hajnówce

                                                                 inż. Krystyna Miszczuk

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-08-06

 

DT.26.12.2018

Otrzymują

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Nazwa Zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo”
 2. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul Bielska 41 działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zawiadamia że :   1) otwarcie ofert odbyło się w dniu 06 sierpnia 2018 r.. o godzinie 11:15 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce ul bielska 41, 17-200 Hajnówka – postępowanie prowadzone\ w trybie przetargu , nr postępowania nadany przez zamawiającego : Nr DT.26.12.2018  \  2) Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :Ogółem brutto- 189 999,99 zł:                                                                                                        
 3. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 2018-08-06 do godz. 11:00 oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:                                                                                                                

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Gwarancja [miesiące]

Doświad-

-czenie projektanta – szt.( liczba dokumenta--cji)

Warunki

płatności

faktur

1.

DROGOWSKAZ s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski,

M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22,

15-620 Białystok

186 960,00

19.12.2018

62

2

10 dni

2.

PPHU „GUARD”

Biuro Inżynieryjno -Architektoniczne Mariusz Małasiewicz

ul. Glogerga15

42-217 Częstochowa

 

190 035,00

19.12.2018

62

 

 

5

10 dni

3.

DROGOWIEC Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 10 lok.3

15-333 Białystok

66 297,00

19.12.2018

62

 

5

10 dni

 

 

Zatwierdził:

                                                                                                                              Kierownik 

                                                                                                             Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                              w Hajnówce

                                                                                                                                inż. Krystyna Miszczuk  

Otrzymują:

 1. DROGOWSKAZ s.c.

Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

Elewatorska 13/22,

15-620 Białystok

2. PPHU „GUARD”

Biuro Inżynieryjno -Architektoniczne

Mariusz Małasiewicz

ul. Glogerga15, 42-217 Częstochowa

3. DROGOWIEC Sp. z o.o.

Zwierzyniecka 10 lok.3

15-333 Białystok

4. Tablica ogłoszeń w m/cu

5. Strona internetowa BIP www.bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl

6. –a/a-

____________________________________________________________________________________________________

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 01.08.2018 w załączeniu

____________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 500177968-N-2018 z dnia 27-07-2018 r.

Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594312-N-2018
Data: 26/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41, 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: 1) wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ z informacją o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;2) wypełniony Kosztorys Ofertowy - - Załącznik Nr 2 do SIWZ;3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ(przekazywany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. ustawy Pzp);4) w przypadku powołania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów;5)pełnomocnictwo(oryginał lub notarialne potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W ogłoszeniu powinno być: 1) wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ z informacją o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;2) wypełniony Kosztorys Ofertowy - - Załącznik Nr 2 do SIWZ;3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ(przekazywany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. ustawy Pzp);4) w przypadku powołania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów;5)pełnomocnictwo(oryginał lub notarialne potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Załącznik Nr 15 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

____________________________________________________________________________________________________

Modyfikacja treści SIWZ w załącznikach poniżej

____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 594312-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41 , 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
a) środki komunikacji elektronicznej b) operator pocztowy c) kurier d) osobiste doręczenie e) faks - nr faksu 85 683 27 51
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operato pocztowy, osobiście lub za pośrednictwe posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnowce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, pokój Nr 4.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo”.
Numer referencyjny: DT.26.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1619B,: - odcinek od DW 689 da końca zabudowy wsi Nowoberezowo długości około 2,390 km.Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki Nr 9, 9.1,9.2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-19

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji zamówienia zostały określone w Dziale II SIWZ

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: • co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej o długości odcinka min. 1,00 km; b) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa plus kopia uprawnień, • osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, które pozwalają na wykonanie zadania, co zostanie potwierdzone pisemnym zobowiązaniem w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 1) Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 6. Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2) Wykaz osób – Załącznik Nr 7, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko osoby wskazanej, - funkcja jaką pełnić będzie wskazana osoba, - wykształcenie, rodzaj i specjalność uprawnień, numer, data wydania i organ wydający uprawnienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ z informacją o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) wypełniony Kosztorys Ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ (przekazywany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp); 4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów; 5) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

35,00

Doświadczenie projektanta drogowego

5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy ani innych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu. 4. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; c) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy d) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; e) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; f) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji. g) zmianie uległy stawki podatku VAT h) zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, i) zmiany osób pełniących funkcje projektowe, j) wykonania dodatkowych opracowań,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2018-07-26

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-09-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-07-26