Zamówienie Nr 600700-N-2019 z dnia 2019-09-23 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg). INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)
Numer 600700-N-2019
Data wydania 2019-09-23
Termin składania uwag do oferty 2019-10-01

Ogłoszenie nr 510225343-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600700-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.29.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem (ładowaczem czołowym i pługiem do odśnieżania) do wykonywania prac m. in. na drogach publicznych na terenie Powiatu Hajnowskiego, jak niżej: - ciągnik wraz z osprzętem mają być nowe, spełniać obowiązujące na terenie Polski przepisy dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego oraz być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2022), - przedmiot dostawy musi być zgodny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w wykazie parametrów technicznych i wyposażenia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. - pojazd winien być gotowy do zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy oraz posiadać niezbędne dokumenty umożliwiające jego rejestrację, - ciągnik wraz z osprzętem w dniu dostawy będą przygotowane do pracy, kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych. 2. Szczegóły dostawy: - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41. Przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń, braków bądź wad Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy na koszt własny. - Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulacje po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zaopatrzony w paliwo, co najmniej 25% objętości zbiornika paliwa. - Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny autoryzowany, stacjonarny z magazynem części zamiennych w odległości od siedziby Zamawiającego do 150 km (w formularzu ofertowym należy wskazać dokładny adres). - Wszelkie koszty związane z serwisem i gwarancją ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem kosztów za oleje i filtry użyte w wymaganych przeglądach, za które zapłaci Zamawiający. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na ciągnik oraz osprzęt na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z zapisami ustawy Kodeks Cywilny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 43250000-0, 43313100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 154146.34
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KKONTRE S.C. Aleksander Treszczotko, Jan Konach
Email wykonawcy: FHU.KNOCH@GMAIL.COM
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 41
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 189600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195213
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

________________________________________________________________________________

DT.26.29.2019

Hajnówka, 2019-10-07

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 600700-N-2019 z dnia 23.09.2019 r. pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

KONTRE S.C.

Aleksandet Treszczotko, Jan Konach

Ul Konwaliowa 41

19-300 Ełk     

Cena ofertowa:  189 600,00 zł brutto

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w prowadzonym postepowaniu, oraz jest najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert – najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium 1.  – CENA (C)                 -  60 %

Kryterium 2.– GWARANCJA (G) -  40 %

Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę według wzoru:

P=  C + G gdzie:

P - łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę

C– ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium CENA

G – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium GWARANCJA 

Oferty oceniane były punktowo, przy czym 1% = 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką mogła osiągnąć oferta wynosi 100.

Kryterium 1. Za stopień spełnienia kryterium CENA, każdy oferent otrzymał liczbę punktów obliczoną z zależności:

C =    (Cmin / Cbadana) x 60%   gdzie :

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert

Cbadana -  całkowita cena brutto wykonania zamówienia oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium CENA wynosi 60.

Kryterium 2. Za stopień spełnienia kryterium GWARANCJA, każdy oferent otrzymał liczbę punktów obliczoną z zależności:

G – Wykonawca, który oświadczy w formularzu ofertowym (zał. nr 1), iż zapewnia:

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium GWARANCJA wynosi 40.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą ilość punktów od komisji przetargowej, wyliczona zgodnie ze wzorem podanym powyżej.

G =    (Gokr. gwar. bad. oferty / Gmax. ofer.okres gwar.) x 40%   gdzie;

 G okr. gwar. bad. ofert..okres gwarancji badanej oferty

 G max. ofer.okres gwarancji -  maksymalny oferowany okres gwarancji

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty (brutto):

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

/ m-cy/

 

Liczba punktów

1

2

3

4

5

1.

MOTO – AGRO

Jacek Błoch, Dariusz Dziuba

Spółka Jawna

ul. Elewatorska 52

15-620 Białystok

 

 

195 213,00

24

98,27

2.

KONTRE S.C.

Aleksandet Treszczotko,

Jan Konach

ul. Konwaliowa 41

19-300 Ełk        

 

 

189 600,00

24

100,00

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty  ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Termin z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

_____________________________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

 1. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 01 października 2019 r.

DT.26.29.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 600700-N-2019 z dnia 23.09.2019 r., pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 01 października 2019r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Netto                                      - 152.831,00 zł

Podatek VAT 23%                - 35.151,13 zł

Brutto                                    - 187.982,13 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 01 października 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły niżej wymienione oferty na realizację dostawy:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji [miesiące]

Warunki płatności

1.

Moto Agro Jacek Błoch, Dariusz Dziuba Spółka Jawna

ul. Elewatorska 52

15-620 Białystok

195.213,00

30 dni roboczych od podpisania umowy

24

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

2.

KONTRE S.C. Aleksander Treszczotko, Jan Konach

ul. Konwaliowa 41

19-300 Ełk

189.600,00

30 dni roboczych od podpisania umowy

36

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

 

Podpisy komisji:

 1. Krystyna Miszczuk
 2. Świetłana Karpiuk
 3. Paweł Grygoruk

____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 600700-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2019


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)
Numer referencyjny: DT.26.29.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem (ładowaczem czołowym i pługiem do odśnieżania) do wykonywania prac m. in. na drogach publicznych na terenie Powiatu Hajnowskiego, jak niżej: - ciągnik wraz z osprzętem mają być nowe, spełniać obowiązujące na terenie Polski przepisy dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego oraz być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2022), - przedmiot dostawy musi być zgodny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w wykazie parametrów technicznych i wyposażenia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. - pojazd winien być gotowy do zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy oraz posiadać niezbędne dokumenty umożliwiające jego rejestrację, - ciągnik wraz z osprzętem w dniu dostawy będą przygotowane do pracy, kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych. 2. Szczegóły dostawy: - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41. Przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń, braków bądź wad Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy na koszt własny. - Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulacje po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zaopatrzony w paliwo, co najmniej 25% objętości zbiornika paliwa. - Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny autoryzowany, stacjonarny z magazynem części zamiennych w odległości od siedziby Zamawiającego do 150 km (w formularzu ofertowym należy wskazać dokładny adres). - Wszelkie koszty związane z serwisem i gwarancją ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem kosztów za oleje i filtry użyte w wymaganych przeglądach, za które zapłaci Zamawiający. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na ciągnik oraz osprzęt na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z zapisami ustawy Kodeks Cywilny.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

43250000-0

43313100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał zdolność finansową i ekonomiczną pozwalającą na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną dostawę ciągnika, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” – załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym Podwykonawców – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają również wszyscy Podwykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, należy złożyć oświadczenie o zdolności technicznej i zawodowej - załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025, Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – Zakup ciągnika wraz z osprzętem (II przetarg)” b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359) 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 01.10.2019 r. do godz. 10:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Okoliczności zwrotu i zatrzymania wadium określa Ustawa PZP. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-09-23

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-09-23